Kwaliteit en deskundigheid

banner

Wij stellen onze klanten en hun energiebehoefte op de eerste plaats. Voor hen bedenken en implementeren we duurzame energie oplossingen. Onze kennis en kunde staat ten dienste van de klant, die kan rekenen op ons in decennia opgebouwde vakmanschap.

We investeren daarom gericht in technologie en de kennis en het vakmanschap van onze medewerkers. Onze decennialange ervaring staat garant voor het bedenken, bouwen en beheren van slimme energie-infrastructuren en oplossingen. Veiligheid is voor ons bedrijf een kernwaarde: het onderwerp staat letterlijk bovenaan de agenda.

Wat wilden wij bereiken in 2013?

Eneco, Stedin en Joulz besteden veel aandacht aan veiligheid. Niet voor niets is veiligheid onderdeel van onze strategie. Veiligheid is een vanzelfsprekend onderdeel van de ontwikkeling en instandhouding van vakmanschap in ons bedrijf. Het is een voorwaarde voor betrouwbaar bestuur en reputatie. Wij streefden naar een verbetering van onze veiligheidsprestatie door te werken aan een proactieve veiligheidscultuur. De Lost Time Injury Rate (LTIR-score) is voor ons een belangrijke graadmeter voor ons succes op dit vlak. Ons uiteindelijke doel is om op dit gebied een score van nul te bereiken, maar in de praktijk blijkt dit vooralsnog niet mogelijk. Onze doelstelling voor de LTIR in 2013 was uit te komen op 1,6. Deze doelstelling is 20 procent lager dan de doelstelling voor 2012 maar lag nog boven onze realisatie in 2012 (1,4) omdat we rekening hebben gehouden met het toenemend aantal kritische en complexe activiteiten.

Om het aantal verzuimongevallen verder te reduceren moeten we duidelijker zicht krijgen op het totaal van de arbeidsongevallen. 2013 stond daarom in het teken van het meten de van RIF (Recordable Incident Frequency), het aantal arbeidsongevallen met en zonder verzuim per 200.000 gewerkte uren. Het rapporteren hiervan vraagt meer openheid van de organisatie en heeft als resultaat dat we vroege signalen van mogelijk grotere problemen inzichtelijk maken. Onze meldingssystemen hebben we, mede hierom, laagdrempeliger ingericht. De doelstelling voor 2013 was een RIF van maximaal 0,95 (72 arbeidsongevallen, exclusief EHBO).

We bouwen actief vakkennis en marktkennis op binnen onze organisatie. De schaarste aan technisch talent op de arbeidsmarkt houdt de komende jaren aan. Deze trend en de toenemende vergrijzing binnen de sector waren voor Stedin en Joulz reden om een eigen ‘kweekvijver’ van technici te starten. Het structureel delen van kennis van marktontwikkelingen, technologie en innovatie is eveneens belangrijk om onze ambities te kunnen realiseren. We wilden daar vorm aan geven door kennismanagement verder te ontwikkelen.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • LTIR: 1,1 (12 ongevallen met verzuim)
  • RIF: 1,3 (71 arbeidsongevallen exclusief EHBO)
  • Technische kweekvijvers bij Stedin en Joulz succesvol
  • Kansen geboden voor mensen met afstand tot de arbeidsmarkt