Warmte- en koudeoplossingen

banner

Een groot deel van de energiebehoefte van onze klanten heeft betrekking op warmte- en koudevoorzieningen. Ons aanbod op dit gebied is daarom een belangrijk onderdeel van onze strategie. Met onze projecten kunnen we een goede bijdrage leveren aan de verdere verduurzaming door de distributie van energie (restwarmte en stoom) naar onze klanten. Door een goede communicatie met de omgeving dragen we bij aan het maatschappelijke draagvlak voor deze vorm van duurzame energie.

Gemak voor onze klanten

Eneco pakt warmte- en koude-projecten integraal aan, inclusief de binneninstallaties. Op die manier bieden we voor een langjarige periode een betrouwbaar en comfortabel leef- en werkklimaat voor woningen en kantoren. Omdat we bovendien veel ervaring hebben in het beheer van onze projecten kunnen we onze klanten maximaal ontzorgen.

Collectieve warmtenetten

De warmtenetten van Eneco in Rotterdam, Utrecht en Den Haag laten nog steeds aanzienlijke groei zien. Met een aansluiting op warmtenetten kunnen klanten substantiële stappen zetten in de verduurzaming van hun vastgoed, zowel in de woningbouw als bij commercieel vastgoed.

Met de collectieve warmtenetten draagt Eneco bij aan verduurzaming. We kunnen CO2-emissies met 50 procent of meer reduceren. In alle warmtenetten zet Eneco nu stappen om verder te verduurzamen. In Rotterdam doen we dit door de aanleg van een 17 km lange warmteleiding vanuit de Botlek en in Utrecht komt een biomassacentrale die warmte voor onze klanten gaat leveren.

Zorg voor de omgeving

Bij de aanleg van warmtenetwerken kan maatschappelijke onrust over de mogelijkheid van overlast voor de omgeving tot zowel kansen als bedreigingen leiden. We lopen risico op reputatieschade, maar er liggen ook kansen wanneer we de omgeving tijdig bij de aanleg betrekken en goed met alle betrokkenen communiceren.

Leiding over Noord

In 2014 sluit de energiecentrale van E.ON, die momenteel restwarmte levert aan het Rotterdamse warmtenet. Een andere leverancier, de afvalenergiecentrale AVR in Rozenburg, zal ons duurzame warmte leveren voor onze 45.000 warmteklanten in Rotterdam. Dit resulteert in een besparing van 95 kiloton CO2-uitstoot op jaarbasis. Het leidingtracé van 17 km gaat door en langs bebouwd gebied in Vlaardingen, Schiedam en Rotterdam.

We hebben al in een vroeg stadium intensief overleg gevoerd met alle belanghebbenden. We schoven aan bij bestaande overlegstructuren zoals ondernemingsverenigingen, VVE’s, deelgemeenten, milieu- en groenfederaties en we organiseerden bewonersavonden. De overleggen hebben geleid tot veel aanpassingen in het tracé. Ook zijn er in plaats van open opgravingen boringen ingepast om de overlast voor omwonenden zoveel mogelijk te beperken. Bewoners zijn tevreden over de vroege informatievoorziening en de openheid van zaken. Oorspronkelijke tegenstanders zijn zelfs ambassadeur geworden. In december zijn cruciale boringen onder de Nieuwe Waterweg en het Kethelplein succesvol uitgevoerd. In oktober 2014 zal de leiding de eerste warmte naar de klanten transporteren.

Warmtestation Amstelveen opgeleverd

Zo’n vijf jaar geleden startten we de gesprekken met de gemeente Amstelveen over het verplaatsen van een ketelhuis naar een nieuwe locatie. Het warmtestation op de nieuwe locatie zou twee keer zoveel capaciteit moeten hebben als de oude om aan de warmtebehoefte van het stijgende aantal aansluitingen op het warmtenet te voldoen. De eerste mijlpaal in het traject, het overnemen van het oude ketelhuis, bereikten we eind 2013 met het testen van het nieuwe warmtestation en het in beheer nemen. De volgende mijlpaal is het plaatsen van extra ketels om de capaciteit van het warmtestation te verdubbelen naar 16 MWth (dit staat gelijk aan de warmtebehoefte van zo’n 2.300 huishoudens).

Geothermie en stadsverwarming Den Haag

In 2013 is het project Aardwarmte Den Haag (ADH) failliet gegaan. Eneco nam hierin deel met vijf andere partijen, waaronder drie woningcorporaties. Deze bouwen helaas minder nieuwbouwwoningen dan gepland, waardoor het toekomstig rendement onzeker werd. Wel continueren wij de warmtelevering naar de reeds aangesloten woningen via een aansluiting op het Haagse stadswarmtenet.

Eneco ziet voorlopig ook af van diepe geothermie (aardwarmte) als mogelijkheid om het stadsverwarmingsnet in Den Haag te optimaliseren en te verduurzamen. De capaciteit van de beoogde geothermische bron blijkt na uitvoerig geologisch onderzoek minder groot dan eerder was voorzien. Dit maakt het niet rendabel om te investeren. Eneco blijft actief op zoek naar alternatieven.

Decentrale opwekking van warmte en koude

Eneco is inmiddels ook marktleider bij het voorzien van warmte- en koude-installaties bij het commercieel vastgoed (kantoorpanden). Onze systemen gebruiken niet alleen de van nature aanwezige warmte en koude uit de bodem maar ook koeling via oppervlaktewater. Voorbeelden daarvan zijn Nederlands grootste kantoorpand De Rotterdam (koeling via Maaswater) en het in aanbouw zijnde kantoor van Deloitte in Amsterdam. Daarnaast zal Eneco het nieuwe pand van het International Criminal Court in Den Haag vanaf 2015 van warmte en koude voorzien.

St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein

Het St. Antonius Ziekenhuis Nieuwegein (AZN) is met een warmteaansluiting van 11MW een van de grootste warmteklanten van Eneco in Utrecht. Naast warmte levert Eneco ook stoom aan AZN. Eind 2013 heeft Eneco de samenwerking met AZN verlengd en zijn beide partijen een contract overeengekomen voor de vernieuwing en vergroting van de stoominstallatie. De overeenkomst, die een minimale looptijd tot eind december 2032 heeft, regelt de huur van de stoominstallatie door AZN en de verantwoordelijkheid van Eneco voor onderhoud en beheer.

Stoomnetwerk Rotterdam Botlek

Stedin, de netbeheerder binnen Eneco Groep, die verantwoordelijk is voor transport van gas en elektriciteit in de Randstad, heeft afgelopen jaar een stoomtransportnetwerk in de Rotterdamse Botlek in gebruik genomen. Via ons stoomtransportnetwerk wordt stoom die het ene bedrijf over heeft efficiënt gebruikt in het productieproces van het andere bedrijf.

Afvalverwerker en stoomleverancier AVR en chemiebedrijf en stoomgebruiker Emerald Kalama Chemical (EKC) zijn de eerste klanten. AVR levert via een ruim twee kilometer lange bovengrondse stoomleiding 750.000 ton processtoom aan EKC. Door de stoom van AVR te hergebruiken verbetert het energetisch rendement van de hele keten. Er zijn minder fossiele brandstoffen nodig en er komt minder CO2 en NOx in de atmosfeer. Dit zal op termijn in het Rotterdamse havengebied leiden tot een besparing van 200 tot 400 kiloton aan CO2-emissies per jaar. Het project draagt zodoende sterk bij aan de klimaatdoelstellingen van de stad Rotterdam.

Wij verwachten in 2014 te kunnen beslissen over realisatie van een uitbreiding met drie kilometer van een tweede deel van de stoomleiding tussen EKC en Akzo Nobel.

Andere activiteiten met stoom

Joulz verzorgt het beheer en onderhoud van Groningen Seaports, het grootste stoomnetwerk van Nederland. Als expert op dit gebied heeft Joulz In 2013 op basis van haar expertise op dit vlak een onderhoudsplan voor een stoomleiding voor het Havenschap Moerdijk opgesteld.