Decentraal samen

Een deel van onze klanten wekt op dit moment al zelf, dus decentraal, duurzame energie op, bijvoorbeeld met zonnepanelen of windmolens. Die energie is voor eigen gebruik en bij overproductie ook voor anderen. In plaats van enkel te betalen voor energie besparen zij nu en verdienen ze soms zelfs aan de door hen zelf opgewekte energie

Wat wilden we bereiken in 2013?

Eneco wil klanten actief betrekken bij duurzame energie. Wij investeren in de groei van het aandeel duurzame productie, samen met klanten of via eigen windparken, zonne-installaties of biomassacentrales. Voor 2013 was het doel om onze duurzame elektriciteitsproductie uit te breiden tot 20 procent van de totale leveringsportfolio (2012: 12,6 procent). Ook wilden we onze CO2-uitstoot per geproduceerde kWh onder de 300 gram houden.

Door samenhangende diensten te ontwikkelen willen we meer klanten de gelegenheid bieden zelf energie op te wekken. We zetten daarvoor in op slimme netten en intelligent netbeheer, dat maatschappelijk én bedrijfseconomisch duurzaam is. We gebruiken onze kennis en ervaring met infrastructuren bij de ontwikkeling van het nuttige gebruik van reststromen zoals stoom en warmte. Dit leidt tot daling van de CO2-emissie van de energie die wij produceren.

Wat hebben we gerealiseerd?

  • Totale duurzame elektriciteitsproductie nam toe tot 20,2 procent van onze totale levering (doelstelling was 20 procent). Dit is een toename van 7,6 procent ten opzichte van 2012.
  • 47 procent van de elektriciteitsverkoop is zelf opgewekt of onder afnamecontracten geleverd (realisatie 2012: 51 procent)
  • De CO2-uitstoot per geproduceerde kWh bedroeg 113 gram (doelstelling 2013: maximaal 300 gram)
  • Beschikbaar windvermogen stijgt van 1039 MW naar 1276 MW
  • Beschikbaar vermogen bio-energie van 67 MW in 2012 naar 134 MW in 2013
  • Beschikbaar zonne-vermogen Eneco stijgt van 18 MW in 2012 naar 52 MW in 2013
  • Stoompijpnetwerk in de Botlek in gebruik genomen

Duurzame elektriciteitsproductie stijgt

Wij hebben in 2013 hard gewerkt aan het uitbreiden van onze duurzame elektriciteitsproductie. Deze bestaat uit eigen duurzame productie en via afnamecontracten ingekochte duurzame elektriciteit. Met de ontwikkeling van ons eigen duurzame productievermogen liggen we op schema. Verderop in dit hoofdstuk komen wij daar uitgebreid op terug. De totale duurzame elektriciteitsproductie nam toe van 12,6 procent in 2012 tot 20,2 procent van de totale levering in 2013 (doelstelling 2013: 20 procent), een stijging dus van ruim 7 procent. Dit hebben we bereikt door de toename in duurzame productie, vooral door de ingebruikname van diverse windparken en de biomassacentrale Bio Golden Raand, en door een daling van het totale leveringsportfolio.

Elektriciteit produceren wij zo veel mogelijk duurzaam, maar vooral op windstille en bewolkte dagen kunnen we niet zonder gascentrales. Als alternatief voor duurzame energieopwekking is elektriciteit uit gas het minst vervuilend. De totale elektriciteitsverkoop bestond in 2013 voor 47 procent uit eigen productie of in combinatie met onder afnamecontracten door gascentrales geleverde elektriciteit (2012: 51 procent). De voornaamste oorzaak voor de daling ten opzichte van 2012 is een toename van de inkoop van elektriciteit ten opzichte van de inzet van onze eigen gascentrales. Onze groei in duurzame productiecapaciteit was in 2013 vrijwel gelijk aan de afname van conventionele capaciteit. Eind 2013 was de totale productiecapaciteit 2.770 MW (2012: 2.740). Het aandeel duurzame capaciteit daarin nam toe tot 53 procent (2012: 41 procent).

CO2-uitstoot

De duurzaamheid van onze eigen productie bepalen wij aan de hand van de hoeveelheid CO2-uitstoot per geproduceerde kWh elektriciteit. Energie die volledig duurzaam is heeft geen CO2-uitstoot. Al onze particuliere en mkb-klanten nemen duurzame elektriciteit af, waarvan Eneco een steeds groter deel zelf of met partners opwekt.

Met het WNF hebben wij afgesproken dat onze elektricteitsopwekking per geproduceerde kWh in 2013 gemiddeld niet meer dan 300 gram CO2-uitstoot mocht veroorzaken. Om onze CO2-uitstoot terug te brengen investeren we in wind-, zon- en biomassa-installaties op de meest geschikte locaties in Nederland, België, Groot-Brittannië en Frankrijk. Mede door deze inspanningen was de gemiddelde CO2-uitstoot van de door ons geproduceerde elektriciteit in 2013 113 gram/kWh (2012: 226,9). Deze waarde is exclusief onze afnamecontracten met productiefaciliteiten waarvan we minder dan 50 procent eigenaar zijn. Als we ook die meenemen, dan was in 2013 onze CO2-uitstoot per kWh 216 gram. De afname houdt verband met het feit dat onze wind-, bio- en zonne-capaciteit is toegenomen en dat onze gascentrale minder in bedrijf was.