Eneco Groep presteert conform verwachting

Financiële resultaten

We boekten in 2013 een nettoresultaat van € 241 miljoen, een stijging van € 8 miljoen (+3%) ten opzichte van 2012. De omzet was met € 5.251 miljoen vrijwel gelijk aan vorig jaar (2012: € 5.256 miljoen). De brutomarge van de levering en het transport van gas, elektriciteit en warmte én de opbrengst van diensten die daarmee verband houden, steeg met € 180 miljoen (+10%) naar € 1.974 miljoen. Deze toename is vooral het gevolg van een verhoging van de gereguleerde transporttarieven, uitbreiding van onze duurzame productiemiddelen én een hogere afzet van gas en warmte in de koude eerste helft van het jaar.

Het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) komt uit op € 877 miljoen. Dit is € 101 miljoen (+13%) hoger dan vorig jaar (2012: € 776 miljoen). De afschrijvingen zijn € 41 miljoen hoger geworden, vooral door uitbreiding van onze zon-, wind-, bio- en netwerk activiteiten. De verwachting ten aanzien van de marktprijzen is dat de huidige onvoordelige prijsverhouding voor gascentrales tussen gas- en elektriciteitsprijzen (spark spread) en de lage prijzen van CO2 rechten nog enige tijd zal voortduren. Op basis hiervan zijn we overgegaan tot een afwaardering van € 68 miljoen op het totaal aan elektriciteit gerelateerde activa in Nederland en België. Het nettoresultaat is met 3% gestegen, van € 233 miljoen naar € 241 miljoen.

Onze bedrijfskosten zijn met € 1.579 miljoen (8%) hoger dan vorig jaar (2012: € 1.459 miljoen). Dit wordt veroorzaakt door de verdere groei van onze zon-, wind-, bio- en netwerk activiteiten, de ontwikkeling van nieuwe producten zoals onze slimme thermostaat Toon, marketingkosten om klanten in Nederland en België te werven en hogere onderhoudskosten op onze netwerken.

We blijven de nadruk leggen op structurele kostenbeheersing om ook in de toekomst in nieuwe duurzame energieproductie en netwerken te kunnen blijven investeren. Hiervoor is onder andere in 2012 een kostenbeheersingsproject gestart waarbij de nadruk ligt op structurering van de gezamenlijke inkoop en stroomlijning van de ICT-kosten. Onderdeel hiervan is dat enkele indirecte activiteiten, zoals bepaalde interne ICT-diensten, buiten het bedrijf worden voortgezet. Dit leidde in 2013 tot eenmalige additionele kosten.

Investeringen

Alles wat we doen, is gericht op verduurzaming van de energievoorziening. Daarom blijven we fors investeren in eigen duurzame opwek, in energiebesparing en in een betrouwbaar, modern netwerk. In 2013 investeerden we € 854 miljoen (2012: € 712 miljoen) waarbij we gebruik hebben kunnen maken van de fiscale stimuleringsregeling die in de tweede helft van het jaar geldig was. We investeerden in de ontwikkeling van zonne- en windparken (€ 266 miljoen), zowel in Nederland en België als in Groot-Brittannië, de bio-energiecentrale Bio Golden Raand in Delfzijl (€ 33 miljoen in 2013, totaal € 175 miljoen), in warmtenetten (€ 83 miljoen), waarvan de helft in de inmiddels begonnen aanleg van de Leiding over Noord. Deze zal warmte van de Botlek naar 45.000 klanten in Rotterdam gaan voeren. Ook investeerden we aanzienlijk meer in het verbeteren en uitbreiden van de elektriciteits- en gasnetwerken (€ 422 miljoen tegen € 357 miljoen in 2012).

Productie, handel en levering

In de eerste helft van het boekjaar lag de temperatuur in alle maanden lager dan normaal, in het laatste kwartaal was het echter wat milder. Over het gehele jaar nam het verbruik van onze klanten van gas en warmte voor verwarming daardoor toe. De hoeveelheid wind bleef in 2013 onder het langjarig gemiddelde. Daarnaast blijft de ontwikkeling van de elektriciteits-, gas- en CO2 marktprijzen nog steeds ongunstig voor de elektriciteitsproductie met gascentrales en is de concurrentie op de afzetmarkten scherp.

Deze uitbreiding van onze productie-, handels- en leveringsactiviteiten brengt een hogere marge met zich mee, maar ook hogere kosten. Het saldo tussen beide is positief: het resultaat (EBITDA) steeg met 3% tot € 290 miljoen (2012: € 282 miljoen).

Netwerk en engineering

De omzet van de netwerkactiviteiten is dit jaar gestegen. Daartegenover staat een stijging van de kosten, in het bijzonder voor onderhoud en investeringen in de netwerken. De duur van storingen in de energielevering was beduidend lager dan in 2012. De gemiddelde duur van uitval door storingen in onze elektriciteitsnetten daalde van 35,6 minuten per klant in 2012 naar 21,3 minuten dit jaar (40% minder).

Bij onze engineeringsactiviteiten troffen we in 2012 diverse efficiencymaatregelen die in 2013 tot positieve resultaten hebben geleid. Onder moeilijke marktomstandigheden steeg de omzet en verbeterde het bezettingsresultaat. Grote contracten sloten we af met TenneT voor de aanleg van een nieuwe hoogspanningsverbinding naar Goeree-Overflakkee (€ 40 miljoen) en met Total Antwerpen voor de bouw van twee schakelstations (€ 25 miljoen). Het werk aan beide projecten is in 2013 begonnen.

De EBITDA van de netwerk- en engineeringsactiviteiten steeg met 18% tot € 617 miljoen (2012: 521 miljoen).

Vooruitzichten

We hebben vertrouwen in de verdere ontwikkeling van Eneco Groep. Externe factoren zoals lagere gereguleerde nettarieven en de aanhoudend negatieve spark spread zullen van invloed zijn op het financiële resultaat over 2014. En alhoewel wij onverminderd blijven inzetten op onze duurzame strategie en stringente kostenbewaking, verwachten wij dat het niet eenvoudig zal zijn om het nettoresultaat over 2014 op hetzelfde niveau als over 2013 te handhaven.