Experts in energie

Jaarverslag samenstellen

Snel naar

banner

Het onafhankelijk functionerende adviesbureau Ecofys, waarvan Eneco voor 100 procent aandeelhouder is, beschikt over diepgaande en brede kennis van het gehele spectrum van energie en CO2-efficiëntie, duurzame energie, energiesystemen en –markten en energie- en klimaatbeleid.

Energie- en CO2-efficiëntie

Op het gebied van energie-efficiëntie heeft Ecofys een goede en veelzijdige reputatie. Zo heeft Ecofys in 2013 de CO2-voetafdruk berekend voor de omroep VARA voor haar nieuwe programma KASSA Groen.

In een artikel, geschreven in opdracht van Friends of the Earth Europe en Climate Action Network Europe, laat Ecofys zien dat energiebesparing niet alleen directe kostenbesparing met zich meebrengt, maar ook indirecte kostenbesparing, doordat energieprijzen lager zullen zijn. Op deze manier zal in 2030 een efficiënt gebruik van energie voor consumenten tot een netto besparing van €250 miljard kunnen leiden.

In een studie voor de Europese Commissie heeft Ecofys samen met haar projectpartners een eerste aanzet gegeven voor een gemeenschappelijke standaard voor bijna-energieneutrale gebouwen. Vanaf 2021 zal elk nieuw gebouw in Europa moeten voldoen aan deze norm.

Ecofys heeft de Europese Chemische Industrie Council (Cefic) geassisteerd bij het ontwikkelen van haar Energie- en Klimaatroutekaart voor 2050. Deze routekaart verkent de langetermijnrol van de chemische industrie in een Europa dat op weg is naar een energie-efficiënte en broeikasgasarme toekomst.

In 2013 heeft Ecofys, in navolging van haar initiatief Wedging the Gap, een nieuw initiatief gelanceerd: CO2ntdown. Co2ntdown wil, door middel van tien concrete doelen, in Nederland 10 procent extra emissiereductie bereiken. Eneco heeft de start van dit initiatief ondersteund omdat het geheel in lijn is met haar eigen doelstellingen.

Duurzame energie

De Europese Unie heeft als eerste regio bindende duurzaamheidscriteria voor biobrandstoffen geïntroduceerd. Ecofys heeft een rapport geschreven voor de Nederlandse overheid, waarin zij de voorgestelde maatregelen en hun consequenties voor de Nederlandse en Europese biobrandstofsector heeft beschreven en beoordeeld. In een ander project adviseert Ecofys het Nederlandse Ministerie van Infrastructuur en Milieu over het stimuleren van biokerosine in Nederland. In nauw overleg met de belangrijkste betrokkenen brengen we de kansen en belemmeringen voor het gebruik en de productie van biokerosine in kaart.

Ecofys heeft haar diensten voor klanten die actief zijn met windenergie verder vergroot. Ecofys Wind Turbine Testing Services (WTTS) heeft de bouw van een 120 meter hoge windmeetmast op Test Site Lelystad succesvol afgerond. De mast is de hoogste in zijn soort in Noordwest Europa en levert meteorologische data voor het testen van prototypes van windturbines. De nieuwe windmeetmast biedt kalibratiediensten voor hoogwaardige technologische windmeetinstrumenten.

Energiesystemen en –markten

Op het terrein van energiesystemen bedient Ecofys diverse partijen. Zo heeft een team in de Verenigde Staten afgelopen jaar de Bonneville Power Administration ondersteund bij een project voor kosteneffectieve oplossingen voor het integreren van wind en andere duurzame energievormen in het elektriciteitsnet. In een andere studie voor het European Copper Institute heeft Ecofys aangetoond wat de mogelijkheden voor energie-efficiëntie zijn bij het ontwerpen en de exploitatie van elektriciteitsnetwerken. Financiële prikkels spelen hierbij een belangrijke rol.

Ecofys is partner in het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen!’ waarbij zij in twee pilots in Utrecht en Amersfoort diensten ontwikkelt en test op het gebied van Smart Grids. Er worden diverse diensten getest, bijvoorbeeld advies over het energieverbruik, prikkels voor het in tijd verschuiven van energieverbruik, vraagsturing op afstand of slim laden van een elektrische auto die door meer gebruikers wordt gedeeld. Dit is de eerste Smart Grid-pilot van de Provincie Utrecht.

Energie- & klimaatbeleid

Voor de doelstellingen van de Europese Unie voor 2013 is het verwijderen van het grote overschot van uitstootrechten in het emissiehandelssysteem van de EU (ETS) van groot belang. Dan kan de broeikasgasuitstoot van de Europese Unie weer in de richting van de 2 °C-doelstelling gaan en kan het ETS weer een effectief instrument worden. Ecofys heeft hiervoor in opdracht van Greenpeace aanbevelingen gedaan.

Een andere beleidsstudie van Ecofys laat zien dat de implementatie van de energie-efficiëntiedoelstelling van de Europese Unie een grotere inspanning van lidstaten vraagt. In het EU-project 'Energy-Efficiency-Watch 2' hebben Ecofys en haar partners alle 27 Nationale Energie-Efficiëntie ActiePlannen (NEEAP) bekeken en geanalyseerd.

Ecofys heeft in 2013 voor de derde opeenvolgende keer meegewerkt aan het UNEP Gap report. In deze studie wordt jaarlijks onderzocht wat in 2020 het gat zal zijn tussen het emissieniveau dat nodig is om binnen de 2° C-klimaatdoelstelling te blijven en het emissieniveau dat ontstaat als alle landen zich zouden houden aan hun afspraken voor emissiereductie.

Manon Janssen, boegbeeld topsector Energie

In oktober 2013 heeft Minister Kamp van Economische Zaken Manon Janssen benoemd tot boegbeeld van de topsector Energie. Manon Janssen is de Managing Director van Ecofys. Zij volgt Michiel Boersma op, die eind september terugtrad als boegbeeld van de topsector.