Duurzame energie voor iedereen

Door volledig duurzaam te voorzien in de energiebehoefte van onze klanten houden we energie beschikbaar, betaalbaar en schoon voor huidige en toekomstige generaties. Eneco helpt haar klanten om energie te besparen, zelf op te wekken en duurzame energie af te nemen en uit te wisselen. De toekomst van de energievoorziening zien wij als duurzaam en decentraal, waarbij het thema 'samen' een cruciale rol speelt.

De strategie van Eneco Groep is gebaseerd op de visie dat de energietransitie naar Duurzaam Decentraal Samen in de Europese energiemarkten onomkeerbaar in gang is gezet. In deze energietransitie spelen eindgebruikers de hoofdrol. De techniek stelt eindgebruikers nu al in staat om hun energie zelf op te wekken, maar binnen afzienbare termijn zullen ze dezelfde energie kunnen opslaan en met elkaar kunnen uitwisselen. De rol van energiebedrijven verandert daardoor fundamenteel. Zij zijn niet langer de sturende factor in de energievoorziening en bepalen niet meer de technologieën om energie op te wekken. De energiebedrijven van de toekomst zullen veel meer als dienstverlener voor eindgebruikers moeten functioneren. Onze strategie is erop gericht om onze klanten in elke stap van de transitie van de nodige diensten en ondersteuning te voorzien.

Onze missie

Duurzame energie voor iedereen, dat is onze missie. Door duurzame energie voor iedereen te realiseren willen wij ervoor zorgen dat onze klanten vandaag en in de toekomst kunnen rekenen op betaalbare, betrouwbare en schone energie.


Strategic framework Eneco

Strategische thema's

Besparen

Samen met onze klanten dringen we het energieverbruik terug. Dat doet Eneco door inzicht te bieden in het verbruik en met praktische producten en diensten zoals slimme meters, energiezuinige cv-ketels en persoonlijk besparingsadvies. Niet alleen goed voor de portemonnee en het milieu, maar ook echt duurzaam: wat je niet gebruikt, hoef je niet op te wekken. En met meer dan 2,2 miljoen klanten tikt het aan. Voor huishoudelijke klanten heeft Eneco de Toon ontwikkeld, die klanten op een aantrekkelijke en toegankelijke manier continu inzicht biedt in hun actuele energieverbruik. Dit inzicht stelt mensen in staat om energie te besparen door onder andere het eigen gedrag aan te passen. De netbeheerder Stedin heeft in 2013 pilots uitgevoerd om bij slimme meters ook displays en apps te leveren waarmee klanten continu inzicht verkrijgen in hun actuele energieverbruik. Naast inzicht levert Eneco ook gegarandeerde energiebesparingen, met gegarandeerd comfort, waarbij Eneco de investeringen doet. Deze zogenaamde ESCO-diensten leveren we aan zakelijke klanten en woningbouwcorporaties in Nederland. In 2013 heeft Eneco in samenwerking met diverse business partners ESCO’s gerealiseerd voor bijvoorbeeld De Kunsthal en de Van Nellefabriek in Rotterdam.

Samen opwekken

Samen met klanten wil Eneco het lokaal opwekken van energie toegankelijk en rendabel maken. Energie die nodig is voor werken, wonen en leven. Een deel van onze klanten wekt op dit moment al decentraal duurzame energie op voor eigen gebruik en bij overproductie ook voor anderen. In plaats van te betalen voor energie, besparen zij energie en verdienen er zelfs geld mee. Voor deze lokale opwekking ontwikkelt Eneco samen met klanten en andere partners maatwerkoplossingen op basis van zonnepanelen, windturbines, bio-installaties en warmtepompen. En we zorgen voor toekomstgerichte energie-infrastructuren die het uitwisselen van energie zo betrouwbaar en efficiënt mogelijk maken. In 2013 heeft Stedin een stoomnetwerk gerealiseerd waarmee industriële klanten in de Botlek de beschikbare warmte in de vorm van stoom onderling kunnen uitwisselen.

Afnemen

Eneco zorgt dat klanten kunnen beschikken over betaalbare, betrouwbare en schone energie. Uiteraard kunnen klanten rekenen op excellente klantenservice. Door de snelle technologische ontwikkelingen en dalende kosten zullen steeds meer van onze klanten een deel van hun energiebehoefte zelf kunnen opwekken. De energie die zij aanvullend nodig hebben willen we uit 100 procent duurzame bronnen leveren. Op dit moment nemen al onze particuliere en mkb-klanten al groene elektriciteit af, waarvan we steeds meer zelf duurzaam opwekken. Daarom investeert Eneco, samen met klanten en business partners in energieproductie, met behulp van wind, zon en biomassa. Om voldoende groei te kunnen realiseren en risico’s te spreiden investeren we ook in duurzame opwekking in de ons omringende landen. In Groot-Brittannie investeren we in windenergie, in Frankrijk investeren we met name in zon en in Nederland en België ligt onze focus op wind, zon en biomassa. Daarnaast investeert de netbeheerder Stedin substantieel in het ontwikkelen van onze energiedistributienetten in Nederland tot smart-grids, waarmee energiestromen betrouwbaar en efficiënt kunnen worden uitgewisseld. In 2013 heeft Stedin grootschalig geïnvesteerd in bijvoorbeeld de netten op Goeree Overflakkee en de gemeente De Ronde Venen. Daarnaast investeerde Stedin in  2013 in het hele verzorgingsgebied in storingsverklikkers, netautomatisering en self-healing-grid toepassingen.

Vakmanschap

Met meer dan 100 jaar werken in de energievoorziening beschikt Eneco over ruime ervaring in het opwekken, meten, leveren en distribueren van energie voor onze klanten. Maar met de energietransitie verandert ook ons vakmanschap. In technologieën waarin wij nu investeren, zoals offshore windparken, zorgen we dat we voortdurend onze innovatieve bijdrage leveren en delen met onze partners, om zo de kostencurves zo snel mogelijk te doen zakken. Technologische innovaties volgen elkaar in hoog tempo op. Met de innovaties ontstaan ook nieuwe businessmodellen in de energiewereld. Dat vraagt van Eneco een continue ontwikkeling van kennis en inzicht, van competenties en van vakmanschap. Ons vakmanschap verandert, maar onderwerpen als veiligheid en betrouwbaarheid van de energievoorziening blijven top prioriteit. Het thema veiligheid verandert ook in de uitwerking doordat energie in toenemende mate decentraal wordt opgewekt en daarmee dichter in de dagelijkse leefomgeving van mensen komt. Veiligheid blijft de nummer 1 prioriteit voor Eneco.

Leiderschap

Eneco heeft een uitgesproken visie, een sterke missie en volgt een duidelijke duurzame strategie. Daarmee is Eneco in Europa een voortrekker op het gebied van duurzame energie. Dat blijkt bijvoorbeeld uit het feit dat Eneco als enige energiebedrijf in het wereldwijde netwerk van het WNF als Climate Saver wordt erkend. Andere Climate Saver-bedrijven zijn bijvoorbeeld Coca Cola, Volvo, HP, IBM, Johnson & Johnson, KPN, SKF, Nike, Sony, Catalyst, Tetrapak, Elopak, Yingli Solar. Maar ook de samenwerking in ontwikkeling van wind op zee met Mitsubishi Corporation International bevestigt de voortrekkersrol die Eneco vervult.

Wij zoeken de verbinding op alle niveau’s: met klanten en leveranciers, maar ook met onze aandeelhouders en kennisinstituten. Zo bouwen wij onze grote projecten vaak in samenwerking met anderen, soms ook met andere energiebedrijven. Zo kunnen wij risico’s delen en kennis en kunde bundelen.

Klant eerst

Klanten zijn de belangrijkste factor in de energietransitie. Eneco wil klanten helpen om de energievoorziening te verduurzamen. Onze rol is steeds meer die van dienstverlener voor onze klanten. Wij zetten de klant daarom op nummer één, in alle aspecten van onze bedrijfsvoering en van ons gedrag. We streven naar tevreden klanten, die samen met Eneco willen werken aan duurzame decentrale energievoorziening. Naar enthousiaste klanten, die samen met Eneco willen investeren in duurzame energie voor iedereen.

Ambitie en doelstellingen

Eneco streeft ernaar om de energievoorziening in balans te brengen met de aarde. Daarbij gaat het om meer dan alleen broeikasgassen of CO2. Het gaat bijvoorbeeld ook om de uitstoot van fijnstof, de beschikbaarheid van water, de schaarste aan landoppervlak en de uitputting van beschikbare voorraden van mineralen of fossiele brandstoffen. Vele factoren zijn bepalend voor het behoud van de veiligheid en kwaliteit van ecosystemen en het menselijke leven op aarde. Deze integrale opvatting van duurzaamheid is, vanwege de groei van de menselijke bevolking op de aarde tot negen miljard mensen en de wereldwijde groei van de gemiddelde welvaart en de daarmee samenhangende consumptie, niet alleen wenselijk maar ook noodzakelijk.

Om deze brede opvatting van duurzaamheid uit te werken heeft Eneco in 2013 het One Planet Thinking-initiatief opgestart, in samenwerking met Ecofys en met het Wereld Natuur Fonds als sparring partner. One Planet Thinking vertaalt de brede definitie van duurzaamheid naar een framework. Met dit framework kunnen bedrijven de impact van hun bedrijfsprocessen op de planeet inzichtelijk maken en beoordelen in hoeverre zij hun impact op de 13 dimensies van One Planet Thinking moeten bijsturen om binnen de grenzen van één planeet te komen. Eneco nodigt andere bedrijven die een leidende rol in duurzaamheid in hun sector vervullen uit om One Planet Thinking gezamenlijk verder te ontwikkelen.