Eneco gaat het gesprek aan

Jaarverslag samenstellen

‘Prof.dr. Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit: 'De uitdaging voor Eneco is nu om echte vervolgstappen te zetten en businessmodellen te ontwikkelen die mensen in hun gedrag gaan beïnvloeden. Eneco heeft als speler grote invloed. De vraag is of die invloed ook ingezet kan worden om anders samen te werken met klanten. Technisch is het mogelijk om de energieproductie te verduurzamen. Maar om echt binnen de grenzen van de planeet te opereren moet er een nieuwe generatie businessmodellen ontwikkeld worden. De echte uitdaging voor Eneco is met klanten een duurzame beweging te realiseren.’

banner

Eneco Groep staat midden in de maatschappij. De belangen van partijen die bij ons bedrijf betrokken zijn staan voor ons centraal. Het betrekken van onze omgeving bij de bedrijfsactiviteiten is daarom een vast onderdeel van onze werkwijze.

Inventarisatie

In 2012 hebben we geïnventariseerd wie de belangrijkste betrokkenen bij ons bedrijf zijn. Op basis daarvan hebben we een indeling gemaakt die ons de mogelijkheid geeft om focus aan te brengen in onze klantcontacten en de juiste werkwijze te kiezen. Klanten, medewerkers, aandeelhouders, overheid en ngo's zijn de groepen die de meeste invloed hebben op onze strategie en op wie onze strategie de meeste impact heeft. Leveranciers en onderaannemers volgen op de voet. Zij zijn belangrijke partijen om onze ketenverantwoordelijkheid goed in te vullen.

Onderwerp van gesprek

Mensen en organisaties zijn op verschillende manieren betrokken bij ons bedrijf. Daarom kiezen we voor verschillende manieren om met hen in gesprek te gaan over onze strategie en onze activiteiten. Zo hebben we het met onze klanten over de dienstverlening en het aanbod van onze producten en diensten. Wat zijn bijvoorbeeld de beste manieren om samen te besparen en te verduurzamen? Met onze medewerkers praten we over hun betrokkenheid bij onze stategie. Met overheden van de landen waar we actief zijn overleggen we over het energiebeleid en met ngo's praten we over duurzame ontwikkeling. Een mooi voorbeeld hiervan is het One Planet Thinking-model, waar we samen met het Wereld Natuur Fonds aan werken.

In dialoog met onze klanten

Wie zijn onze klanten?

Mensen en organisaties kunnen op veel manieren betrokken zijn bij Eneco en als klant worden betiteld. Het kan een bewoner zijn die is aangesloten op ons warmtenet of een huiseigenaar die onze zonnepanelen op zijn dak heeft. Denk ook aan omwonenden van een windmolenpark, een chemiebedrijf dat stoom afneemt of een afvalbedrijf dat warmte aan ons levert voor stadsverwarming. Gezinnen die gas of stroom van ons kopen, onze eigen medewerkers die stroom of gas afnemen, woningcorporaties die zonnepanelen of cv-installaties kopen of leasen, bedrijven die slimme meters afnemen, allemaal zijn het klanten van Eneco.

Luisteren naar onze klanten

De klant op nummer één, dat betekent: goed luisteren naar wat onze klanten te zeggen hebben. En dat brengen we op alle mogelijke manieren in praktijk. Op 3 oktober 2013 won Eneco de Gouden Oor Award, een jaarlijkse prijs voor een organisatie die excelleert in het luisteren naar hun klanten. Klanten oordelen inmiddels aanmerkelijk positiever over de vriendelijkheid en het meedenken van de medewerkers dan voorheen. Er is veel interesse voor onze aanpak met een meer persoonlijke, positieve en gastvrije benadering van de klant, die we in- en extern uitdragen. Uiteraard nemen we ook maatregelen om klachten te voorkomen. Lees meer over hoe wij onze klanten centraal stellen in het hoofdstuk Klant Eerst.

De afdeling Customer Service van Eneco België stuurt sinds mei 2013 iedere klant met wie ze contact heeft gehad nog dezelfde dag per mail een enquête toe. Zodra de klant de enquête heeft ingevuld, zien de medewerkers het resultaat en kunnen ze zo nodig direct contact opnemen. De resultaten van deze aanpak zijn zichtbaar in de positieve waardering van onze klanten.

Het gehele jaar organiseren we bijeenkomsten om onze klanten te ontmoeten. In 2013 vond een eerste reeks klankbordgroepsessiies plaats. Op basis van de informatie uit deze klankbordgroepen hebben we ideeën voor proposities ontwikkeld, die we aan de klanten hebben voorgelegd. Tijdens de Groen Succes Live Masterclasses, die we samen met de MT Mediagroep organiseren, inspireerden wij ondernemers aan de hand van voorbeeldcases. Het 'meet-the-client'-programma heeft als doel een vinger aan de pols te houden door regelmatig bij klanten op bezoek te gaan en goed te luisteren naar hun feedback.

Voor het zesde jaar op rij organiseerden wij ons Environmental Dinner voor bestuurders van grote ondernemingen. De Environmental Dinners zijn een laagdrempelige manier om met onze zakelijke klanten van gedachten te wisselen over aan duurzaamheid gerelateerde onderwerpen.

Klantforum

Eneco is in 2012 gestart met een klantforum. Wat als klein platform begon bleek een grote bijdrage te kunnen leveren aan de online klantervaring. Op het forum kunnen klanten vragen stellen over hun jaarnota, de thermostaat Toon of meterstanden en kunnen zij onderling met elkaar in gesprek gaan over onderwerpen op het gebied van duurzaamheid. De komende tijd zullen we het forum verder ontwikkelen. Daartoe organiseerden we een meedenksessie, waarbij klanten ideeën konden aandragen over de vormgeving van de vernieuwde website. We beschouwen input van klanten als zeer waardevol en we zullen het forum zal dan ook vaker gebruiken om klanten mee te laten denken over de producten, diensten, campagnes en andere bedrijfsactiviteiten. Op deze manier werken we samen met de klant aan een duurzame toekomst. Het forum is toegankelijk via forum.eneco.nl.

Deze nieuwe manier van communiceren met onze klanten vormt een uitdaging, waar we veel van kunnen leren. Gelukkig hebben we een aantal enthousiaste klanten die ons op dagelijkse basis enorm helpen. Zij beantwoorden vragen van andere klanten en leiden of initiëren discussies over interessante onderwerpen. Ondertussen zijn er bijna 3.000 actieve leden op het forum en zijn er meer dan 30.000 posts. Voor ons voldoende aanleiding om het forum nog meer in te richten naar de behoeften van de forumbezoekers.

Ondernemers schuiven aan bij Eneco

In september 2013 zijn we gestart met het verzorgen van ondernemerslunches. We organiseren deze lunches om de band met onze MKB-klanten te versterken, door persoonlijk contact met hen te zoeken en de dialoog aan te gaan. Meer dan 300 ondernemers hebben gehoor gegeven aan de lunch-uitnodiging. Tijdens 14 lunches hebben we persoonlijk contact gelegd tussen de ondernemers en diverse medewerkers van Eneco. De opzet van de lunch bleek aan te sluiten bij de diversiteit aan verwachtingen van ondernemers die de lunches bezochten: kennis opdoen over wat duurzaamheid voor hen kan betekenen, ingaan op de visie van Eneco en die van de ondernemers, een kijkje nemen in de ‘keuken’ van Eneco of het bespreken van een persoonlijk issue.

Ondernemers geven steeds vaker aan behoefte te hebben aan een partner bij het verduurzamen van hun bedrijf. Een partner met verstand van zaken, die met hen meedenkt over besparingsoplossingen. De ondernemerslunch bleek een goed platform om op een informele manier hierover met elkaar van gedachten te wisselen, samen met andere ondernemers. Door de persoonlijke interactie zijn er samenwerkingsverbanden ontstaan en konden individuele zaken worden aangepakt en opgelost. Op basis van de goede resultaten hebben we besloten om in 2014 door te gaan met de ondernemerslunches.

Jongeren denken mee over besparen

Jongeren zijn de energiegebruikers van de toekomst. Voor ons een reden om ze bewust te maken van hun energieverbruik en ze te betrekken bij de groene strategie van ons bedrijf. Daarom nodigden we begin mei jongeren uit om de Eneco Energy Challenge aan te gaan. Het doel: een nieuwe versie bedenken van onze besparende thermostaat Toon, die het voor jongeren leuker maakt om met energie bezig te zijn en hen bewuster maakt van hun energieconsumptie. Deze nieuwe versie van Toon moest beter inspelen op de behoeften en belevingswereld van jongeren van 17-27 jaar. Het winnende concept, ‘Samen Sparen’, heeft onder meer een component waarmee Toon-gebruikers hun energieverbruik met elkaar kunnen vergelijken. De vergelijkingsfunctie is inmiddels geïntegreerd in de nieuwe versie van Toon. Onze positieve ervaring met de Energy Challenge heeft geleid tot nieuwe plannen voor co-creatie. Lees meer over hoe wij samen met klanten energiebesparen in het hoofdstuk Besparen.

In dialoog met omwonenden

Duurzame energie staat letterlijk en figuurlijk dichter bij mensen, omdat zij meer lokaal wordt opgewekt. Dit kan gevolgen hebben voor de omwonenden. Nederland en België zijn dichtbevolkte gebieden, waar de inpassing van duurzame energievoorzieningen soms met ongerustheid ontvangen wordt. Daarom vinden wij het belangrijk om belanghebbenden vroegtijdig te betrekken en om rekening te houden met hun wensen, zoals gebeurde bij de aanleg van de Leiding over Noord, een nieuwe tak van ons warmtenet in Rotterdam.

Eneco is in 2013 gestart met de aanleg van het landtracé met de elektriciteitskabels voor het offshore windpark Eneco Luchterduinen, dat op 23 kilometer uit de kust tussen Noordwijk en Zandvoort komt. Het is het tweede windpark dat Eneco bouwt op de Noordzee. Met de betrokken gemeenten, omwonenden en andere belanghebbenden vindt veelvuldig overleg plaats. Eneco zal samen met haar partner in het Luchterduinen windparkproject, Mitsubishi Corporation, en in overleg met de gemeenten Zandvoort, Noordwijk en Bloemendaal een fonds instellen voor een periode van twintig jaar. Dit fonds is bestemd voor de ondersteuning van lokale duurzame initiatieven. Het betrekken van lokale gemeenschappen bij de ontwikkeling van duurzame projecten en het meedenken over de daaruit voortvloeiende voordelen is een steeds verdergaande ontwikkeling. Eneco beschouwt het aangaan van een langetermijnrelatie met lokale partijen als een belangrijk element van haar strategie, aangezien de betreffende projecten voor een lange periode effect hebben op de gemeenschappen in de regio. Hoewel er ook enig verzet is tegen de oprichting van het fonds, menen wij dat de meerderheid van de lokale gemeenschap dit fonds als een positieve bijdrage ziet.

In Houten kan de omgeving meedelen in de opbrengsten van de windmolens door de mogelijkheid om obligaties aan te schaffen, door het Duurzaamheidsfonds Houten en door de beschikbaarheid van het elektriciteitsproduct HollandseWind uit Houten. De obligatie-uitgifte was ruim overtekend. Eneco zal de komende jaren steeds vaker samen met lokale duurzame energie-initiatieven windenergieprojecten realiseren, waarbij de omwonenden actief participeren. Investeerders kunnen de actuele energieproductie van hun eigen windturbines volgen met een app (http://nieuws.eneco.nl/eneco-lanceert-windapp-voor-actuele-prestaties-windmolens/).

Door sommige bewoners van huizen die op een afstand van ongeveer 550 meter van het windpark Houten liggen, wordt geklaagd over geluidsoverlast en slagschaduw. Daarbij moet aangemerkt worden dat de plannen voor de windturbines al in een vergevorderd stadium waren voordat de plannen voor de nieuwe woningen werden ontwikkeld. Wij lieten onafhankelijk onderzoek doen, dat aantoont dat het geluidsniveau de normen op dit gebied niet overschrijdt. Eneco is in gesprek met de bewoners wetend dat. in de directe omgeving er ook veel lokale steun voor het windpark is, zoals blijkt uit de grote interesse van inwoners van Houten om te participeren in het windpark door middel van door Eneco uitgegeven obligaties.

Onze activiteiten in Groot-Brittannië zijn gericht op de groei van onze duurzame productie. De betrokkenheid van omwonenden is van groot belang om draagvlak en enthousiasme te creëren voor onze windprojecten. Transparantie ten aanzien van wat omwonenden van ons mogen verwachten is daarvoor een belangrijke voorwaarde. Op basis van onze Community Engagement Policy zetten wij in overleg met de omwonenden een aantal beloftes op papier waar men ons aan kan houden en op kan aanspreken.

In gesprek met onze partners

Partners in lokale energie

Het energielandschap is volop in beweging. De rollen van producent en afnemer veranderen hierbij totaal: klanten worden zelf producent en leverancier. Dit betekent dat we meer samenwerken en nauwe relaties onderhouden met onze klanten. Zo zijn we in 2013 partner geworden van E-decentraal, een brancheorganisatie voor lokale duurzame energie en energiecoöperaties. In overleg met E-decentraal stelt Eneco haar kennis en kunde ter beschikking om lokale initiatieven op weg te helpen met het realiseren van lokale duurzame opwekking.

Om initatieven voor energiecoöperaties op gang te helpen, werkt Eneco samen met diverse partners, zoals Solar Green Point en WijkEnergie.coop. Elk initiatief kan rekenen op begeleiding door een ervaren adviseur.

Kennis delen over biomassa

Eneco heeft in 2013, samen met vijf andere energiemaatschappijen en ngo’s, geparticipeerd in het project 'Duurzame Houtketens' om de risico’s van het gebruik van hout op ILUC (Indirect Land Use Change) en Carbon Debt in te kunnen schatten. Daarnaast is Eneco actief lid van het multi-stakeholderoverleg 'Herziening NTA8080' en neemt Eneco deel aan de werkgroep 'Duurzaamheidscriteria Vaste Biomassa', die is ingesteld om de afspraken uit het SER-akkoord uit te werken.

Verbindend Leiderschap

In gesprek met onze medewerkers

Een betrouwbare, betaalbare en duurzame energievoorziening is van groot belang voor onze maatschappij. Onze klanten en de samenleving rekenen hierbij op onze inzet. Om onze missie ‘Duurzame energie voor iedereen’ te realiseren, is het belangrijk dat medewerkers geloven in onze missie en strategie en dat zij hier in het dagelijkse werk naar handelen. Alleen zo kunnen we intern waarmaken wat we buiten beloven. Met het jaarlijks door het Erasmus Reputation Institute uitgevoerde Strategic Internal Alignment Monitor-onderzoek, meten we in hoeverre onze missie en strategie in het werk van onze medewerkers tot uiting komen.

Om onze medewerkers mee te nemen in de ontwikkelingen van ons energiebedrijf organiseerden we de Breakthrough-sessies. Breakthrough is een interactieve en dynamische methodiek die zorgt voor de gedagsverandering die nodig is om de transitie van leverancier naar dienstverlener volgens onze missie en ambities te kunnen bereiken.

Naar een nieuw businessmodel

De revolutie in ons energielandschap zal verstrekkende gevolgen hebben voor het businessmodel waarmee wij jarenlang hebben gewerkt: het inkopen, produceren en verkopen van elektriciteit, gas en warmte. Omdat nieuwe modellen noodzakelijk zijn voor de continuïteit van ons bedrijf hebben we in 2013 het onderzoek naar en de ontwikkeling van nieuwe businessmodellen verder geïntensiveerd. Zo hebben we geparticipeerd in een onderzoek van de Radboud Universiteit Nijmegen. Dit onderzoek hebben we zowel financieel als met personele inzet ondersteund. Eneco heeft inmiddels de eerste nieuwe businessmodellen toegepast bij het participatiemodel Wind (obligaties voor het windpark Houten), Toon en ESCO (Energie Service COmpany).

Ook in onze leveringsketen zoeken we naar samenwerking om verder te verduurzamen. Onze doelstelling was om 75 procent van onze inkoop (exclusief energie) duurzaam in te kopen en dat hebben wij met 81 procent gehaald. Lees er meer over bij Ketenverantwoordelijkheid.

In overleg met overheden

Een goede energievoorziening is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en we zijn daarbij afhankelijk van het energiebeleid van de overheid. Wij treden daarom graag en veelvuldig met de overheid in overleg. Bij de ontwikkeling en uitvoering van energiebeleid willen wij de partner zijn van de overheid, op Europees, op nationaal en op lokaal niveau. Onze kernboodschap is daarbij altijd dezelfde. We roepen op duurzame ambitie te tonen. Consistent en daadkrachtig.

Een belangrijk onderwerp in 2013 betrof het SER-Energieakkoord. Op 6 september ondertekenden 40 organisaties met de rijksoverheid het energieakkoord. Voor Eneco is dit breed maatschappelijk gedragen akkoord een stap vooruit. Met name de stimulering van hernieuwbare energie, de aandacht voor decentrale opwekking en de beoogde sluiting van oude kolencentrales zijn van belang. De detailuitwerking, die de komende periode plaatsvindt, is echter doorslaggevend voor het bereiken van de gestelde doelen.

Op EU-niveau zijn er contacten geweest met de Europese Commissie, leden van het Europees Parlement en diverse ngo’s. Veel activiteiten stonden in het teken van het versterken van het Europese Emissiehandelssysteem (ETS). In 2013 zijn we ook de discussie gestart over de inhoud van een raamwerk voor een Klimaat- en Energiebeleid tot 2030. Naast een ambitieuze doelstelling voor CO2-reductie, zet Eneco zich in voor een bindende doelstelling voor duurzame energie in 2030. Eneco werkt op dit gebied veelal samen met een groep van andere Europese duurzame energiebedrijven. Ook hebben we een bijdrage geleverd aan een aantal Europese Beleidsconsultaties.