Samen met de klant

banner

Duurzame energie voor iedereen, dat is en blijft onze missie. Vanuit onze verbondenheid met de samenleving voelen we ons verantwoordelijk om samen met onze klanten te werken aan schone, betrouwbare en betaalbare energie. We zetten in op het besparen, het samen opwekken en het leveren van duurzame energie. En we blijven zoeken naar nieuwe manieren om hier invulling aan te geven.

Onze belangrijkste samenwerkingspartners zijn onze klanten. Mensen en organisaties zijn op veel manieren klant van Eneco. Het zijn de bewoners van huizen die aangesloten zijn op onze energienetten, huiseigenaren met onze zonnepanelen op het dak, omwonenden van onze energie-installaties, mensen die bij ons apparatuur hebben gekocht en bedrijven die onze energie afnemen of energie aan ons leveren.

Onze klanten zijn ons vertrekpunt. Daarom hebben we in 2013 de klant nog nadrukkelijker centraal gesteld in ons denken en handelen.

Luisteren naar de klant

De klant centraal stellen, dat betekent luisteren – écht luisteren - naar wat onze klant te zeggen heeft. Hoe ervaren klanten onze diensten en producten? Waaraan heeft onze klant behoefte? Welke ambities leven er? We betrekken onze klanten steeds meer bij de ontwikkeling van onze producten en diensten. Producten en diensten die voor hen daadwerkelijk verschil maken, zoals bijvoorbeeld slimme meters, restwarmte, aangepaste straatverlichting en energiedisplays. Zo werken we als partners samen aan efficiënt gebruik van energie.

En we kijken breder. We luisteren ook naar partijen waar we op andere manieren mee verbonden zijn, zoals bewoners in de buurt van onze energieprojecten, politici die wetgeving ontwikkelen en belangenverenigingen die het welzijn van mens en natuur nastreven. Eneco wil onderdeel zijn van de maatschappij, internationaal, nationaal, regionaal en lokaal. Ik geef een paar voorbeelden om dit te illustreren.

 • Vooruitlopend op de uitkomsten van het Energieakkoord, dat in september werd gesloten, is Eneco begin 2013 een samenwerking met Solar Green Point aangegaan. Op het dak van de Haagse Caballero Fabriek heeft Solar Green Point 1.000 zonnepanelen aangebracht voor een collectief van zonnepaneeleigenaren nieuwe stijl. Dit project is een uitkomst voor mensen die geen zonnepanelen op hun eigen dak kunnen of willen plaatsen.
 • Met het Wereld Natuurfonds werken we aan een 'One Planet Thinking'-model. Het is onze ambitie om de energiebehoefte van onze klanten en onze eigen organisatie binnen de grenzen van een leefbare planeet te brengen. Vooral met het oog op de generaties na ons.
 • Netbeheerder Stedin start met de eerste fase van de grootschalige uitrol van slimme energiemeters in de Hoeksche Waard. In de periode januari tot en met juni 2014 vervangt de netbeheerder bij 37.000 huishoudens en kleinzakelijke klanten de traditionele meters door slimme energiemeters. In diverse gemeenten in het gebied houden we ter voorbereiding informatieavonden.
 • Ecofys werkt samen met diverse partners aan het project ‘Smart Grid: rendement voor iedereen!’ waarbij zij in twee pilots in Utrecht en Amersfoort diensten op het gebied van smartgrids ontwikkelt en test. Het gaat om diensten als advies over het energieverbruik, prikkels voor het in tijd verschuiven van energieverbruik, vraagsturing op afstand en slim laden van elektrische autos die door meer gebruikers worden gedeeld.
 • In de voorbereidingsfase van het Macritch Hill windproject in Schotland hebben we samen met de plaatselijke bewoners een lijst van afspraken opgesteld. Hierin hebben we vastgelegd hoe we zullen samenwerken bij de ontwikkeling van het windpark. Ook geven we hierin de garantie dat wij tijdens en na het planningsproces rekening zullen houden met hun inbreng.

Deze voorbeelden weerspiegelen onze visie voor de toekomst: duurzaam, decentraal, samen. Eneco kiest voor een duurzame strategie, omdat dit de beste weg is - in maatschappelijk, ecologisch én in bedrijfseconomisch opzicht - om de maatschappij ook in de toekomst van energie te kunnen blijven voorzien. Wij zien een toekomst waarin we energie gebruiken die steeds meer door burgers en bedrijven zelf wordt opgewekt. Zo worden zij zelf producent en leverancier. Dit betekent dat de relatie met onze klanten aan het veranderen is: energie wordt een samenspel.

Betrokken en oplossingsgericht

Luisteren is een belangrijke eerste stap, maar uiteindelijk gaat het om de oplossingen. Oplossingen voor behoeften, problemen en ambities. En om goede oplossingen te vinden delen we graag onze kennis en kunde. Samen met onze partners verbeteren we bestaande technologieën en ontwikkelen we nieuwe, waarmee klanten energie besparen en waarmee we duurzame energie efficiënter en goedkoper kunnen opwekken.

 • Voor Belgacom, een van de grootste telefoonbedrijven van België, voorzien we een honderdtal winkels van lokaal opgewekte windenergie.
 • Bij de fabriek van Audi in Vorst hebben we geïnvesteerd in het grootste zonnepanelendak van België. De opgewekte stroom wordt volledig in de Audi fabriek gebruikt.
 • In 2013 startten we met de ontwikkeling van ons eerste grote zonne-energie project in Groot-Brittannië. Via een private elektriciteitsverbinding gaat de 10 MegaWatt aan stroom uit deze installatie direct naar de nabijgelegen Honda-fabriek bij Swindon.
 • Onze revolutionaire thermostaat Toon, die klanten inzicht geeft in hun energieverbruik, is al in veel huiskamers te vinden. In 2013 verkochten wij er 29.000. Onze klanten waarderen Toon gemiddeld met een 7,5.
 • Met onze Energy Savings Companies (ESCO) bieden we een pakket op maat voor energiebesparing en -efficiency, waarbij we de eigenaren van de betreffende gebouwen alle zorg uit handen nemen. Bij De Kunsthal, een expositieruimte in Rotterdam die twintig jaar geleden is gebouwd, zorgt een ESCO met energiebesparende maatregelen als isolatie en klimaatbeheersing voor een besparing van 30 procent.
 • Wij zetten gelijkstroom in wanneer dat tot energiebesparing en grondstofbesparing leidt. In 2013 hebben wij een gelijkstroomnet in het glastuinbouwgebied PrimaViera (Haarlemmermeer) opgeleverd.
 • Onze netbeheerder Stedin heeft in 2013 in het Botlekgebied een stoompijpleiding in gebruik genomen waarmee reststoom van het ene bedrijf naar een ander bedrijf wordt getransporteerd. Daarmee gaat het stoomontvangende bedrijf besparen op gasverbruik en vermindert de CO2-uitstoot. In het havengebied kan zo 200 tot 400 kiloton aan CO2-emissies per jaar worden uitgespaard.
 • Steeds meer klanten kiezen bewust voor het gebruik van ons elektriciteitsproduct HollandseWind, elektriciteit die is opgewekt met windmolens in eigen land. In 2013 groeide het aandeel Hollandse Wind bij onze zakelijke klanten tot 35 procent van alle verkochte groene elektriciteit. Ook bij de huishoudelijke klanten is de belangstelling groot.

Goed naar de klant luisteren om oplossingen te vinden betekent ook dat we onze organisatie daarop inrichten, een proces dat we doorzetten in 2014. En daarbij is het handhaven van een veilige werkomgeving cruciaal. Voor onze medewerkers en voor bij onze projecten ingeschakelde (onder)aannemers. Onze veiligheidsprestatie weten wij door continue aandacht jaar op jaar te verbeteren. We blijven ook organisatorisch veranderen: voor onze klanten zal er in 2014 één loket zijn, waar zij met al hun zaken terecht kunnen. Zo wordt iedereen beter, sneller en eenduidig geholpen. 

We luisteren niet alleen naar het individu, maar kijken ook goed naar wat de maatschappij nodig heeft, wat wij als bedrijf kunnen betekenen voor de samenleving in Nederland en in andere landen. Hebben we de juiste koers, investeren we in de juiste energiebronnen? Ondanks grote tegenstellingen in belangen kwamen werkgevers, vakbonden en milieuorganisaties met de Nederlandse overheid in 2013 tot een Energieakkoord, een marsroute naar veel meer duurzame energie en energiebesparing. Eneco heeft haar aandeel daarvoor geleverd en onderschrijft de uitkomst. Het bevat concrete afspraken over hoe ons land van vier procent duurzame energie nu, in de komende tien jaar tot 16 procent zal komen.
Wij zullen daar onze bijdrage aan leveren, met oog voor de belangen van de maatschappij. Dit doen we bijvoorbeeld ook in Groot-Brittanië, waar we nauw samenwerken met de gemeenschap rond onze installaties die elektriciteit produceren, zoals windparken. Uitgangspunt is dat de gemeenschap daarvan voordeel kan genieten. In 2013 voltooiden we het 69MW Lochluichart windpark in de Schotse hooglanden, waarbij we 3,5 miljoen pond besteedden aan lokale werkactivititeiten. We openden ook een operationele basis in Inverness, die lokale werkgelegenheid oplevert.

Een sterk bedrijf, een duurzame toekomst

2013 was in financieel opzicht een goed jaar voor Eneco. De omzet van 5.251 miljoen euro is vrijwel gelijk aan die van het jaar ervoor (5.256 miljoen euro) en het bedrijfsresultaat voor afschrijvingen (EBITDA) steeg van 776 naar 877 miljoen euro. Eneco blijft een solide onderneming en dat is van een niet te onderschatten belang. Europese landen hebben immers sterke energiebedrijven nodig, die investeren in een duurzame toekomst en die klimaatdoelen helpen realiseren. Met projecten als de biomassacentrale Eneco Bio Golden Raand, diverse windparken, de aanleg van een grote warmtetransportleiding en het slimmer maken van energienetten heeft Eneco ook dit jaar flink geïnvesteerd in het verduurzamen van onze energievoorziening. Het totaal aan duurzame investeringen in 2013 bedroeg zo'n 400 miljoen euro. Enkele voorbeelden:

 • De realisatie van Eneco Bio Golden Raand in Delfzijl, die houtsnippers omzet in elektriciteit en ons 49,9 MW duurzaam vermogen extra oplevert. In dezelfde gemeente hebben wij al enkele windmolens en we werken nauw samen met Groningen Seaports om meer installaties te plaatsen. Het project Delfzijl Noord, met 19 molens, is reeds in aanbouw en samen met de omgeving geven we verschillende nieuwe projecten verder vorm. Op het gebied van nieuwe energie-infrastructuren als warmte, stoom, CO2 en syngas werken we in deze regio samen met Groningen Seaports aan het verder ontwikkelen van (rest-) energie-uitwisseling tussen bedrijven in het energie- en het chemiecluster.
 • In 2013 is Eneco gestart met de aanleg van een nieuw leidingtracé van 17 kilometer om warmte van de afvalenergiecentrale AVR in Rozenburg naar Rotterdam te transporteren. Na inbedrijfstelling in 2014 kan Eneco via het bestaande lokale warmtenet duurzame warmte leveren aan 45.000 woningen en bedrijven in Rotterdam. Hiermee besparen we 95 kiloton CO2-uitstoot op jaarbasis. De aanleg, die een flinke investering vergt, gaat in nauw overleg met de omwonenden.
 • Ook in de gas- en elektriciteitsnetten vinden forse investeringen plaats, met een flink aandeel in de ontwikkeling van slimme netten. Voorbeelden hiervan zijn het project Couperus in de Haagse wijk Ypenburg en een slim net in de wijk Hoog Dalem in Gorinchem, dat inzicht biedt in energiegebruik, gebruik van zonnepanelen faciliteert en opslag van elektrische energie mogelijk maakt.
 • We investeren in een eigen ‘kweekvijver’ van technici, onder andere door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een nieuw perspectief te bieden met een opleiding tot monteur elektriciteit of gas. We werken hierbij samen met de gemeenten Rotterdam en Amsterdam.

Het is onze ambitie om als sterk bedrijf te blijven investeren. Het grootste risico dat we lopen is een mogelijk gedwongen splitsing van Eneco, omdat dit onze financieringskracht voor het implementeren van onze strategie verzwakt. Daarom blijft het ons streven om één geïntegreerde energie-onderneming te blijven.

Jeroen de Haas
Voorzitter Raad van Bestuur Eneco Holding N.V.