Vennootschappelijke balans

Voor winstbestemming

x € 1 mln.

Toelichting

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Vaste activa

Financiële vaste activa

2

7.623

7.240

Vlottende activa

Vorderingen op groepsmaatschappijen

194

173

Actuele belastingvorderingen

25

28

Overige vorderingen

51

32

Liquide middelen

106

96

Totaal vlottende activa

376

329

Totaal activa

7.999

7.569

Eigen vermogen

Aandelenkapitaal

497

497

Agioreserve

381

381

Herwaarderingsreserve

861

903

Reserve translatieverschillen

4

4

Reserve kasstroomafdekkingen

– 32

– 52

Ingehouden resultaten

2.636

2.478

Onverdeeld resultaat boekjaar

241

233

Totaal eigen vermogen

3

4.588

4.444

Langlopende verplichtingen

Rentedragende schulden

4

1.577

1.531

Overige schulden

113

77

Totaal langlopende verplichtingen

1.690

1.608

Kortlopende verplichtingen

Rentedragende schulden

4

185

208

Schulden aan groepsmaatschappijen

1.514

1.289

Overige schulden

22

20

Totaal kortlopende verplichtingen

1.721

1.517

Totaal passiva

7.999

7.569