Toelichting per segment

Alle bedragen zijn in miljoenen euro tenzij anders vermeld.

Gesegmenteerde informatie

Bedrijfssegmenten worden onderscheiden in overeenstemming met de bestuurlijke en interne rapportagestructuur van Eneco. De bedrijfssegmenten van Eneco Groep zijn de drie kernbedrijven: Eneco, Stedin en Joulz. Het segment Eneco omvat het inkopen, opwekken, verhandelen en verkopen van elektriciteit, gas en warmte en de aanleg, het onderhoud en het beheer van warmtenetten en advisering. Het segment Stedin betreft de netbeheerder die de gas- en elektriciteitsnetten beheert. Het segment Joulz is het infrabedrijf waarin advies, engineering, aanleg en beheer van energie-infrastructuren en onderhoud van verlichtings - en parkeerinstallaties zijn ondergebracht.

De verrekenprijzen die aan interne opbrengsten ten grondslag liggen zijn gebaseerd op marktconforme prijzen en voorwaarden.

De waarderingsgrondslagen van de groep worden ook voor de segmentrapportage gehanteerd.

Opbrengsten en resultaat per bedrijfssegment

2013

Segment Eneco

Segment Stedin

Segment

Joulz

Eliminaties

en niet gealloceerd

Totaal

Opbrengsten energielevering, -transport, energie gerelateerde activiteiten en overige bedrijfsopbrengsten

3.973

1.158

120

5.251

Bedrijfsopbrengsten tussen segmenten

52

6

440

– 498

Inkoop energie en energie gerelateerd en overige bedrijfskosten

– 3.735

– 567

– 540

468

– 4.374

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardemutaties

290

597

20

– 30

877

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties op materiële en immateriële vaste activa

– 249

– 206

– 6

– 21

– 482

Bedrijfsresultaat

41

391

14

– 51

395

2012

Segment Eneco

Segment Stedin

Segment

Joulz

Eliminaties

en niet gealloceerd

Totaal

Opbrengsten energielevering, -transport, energie gerelateerde activiteiten en overige bedrijfsopbrengsten

4.067

1.081

108

5.256

Bedrijfsopbrengsten tussen segmenten

42

10

399

– 451

Inkoop energie en energie gerelateerd en overige bedrijfskosten

– 3.827

– 561

– 516

424

– 4.480

Bedrijfsresultaat voor afschrijvingen en bijzondere waardemutaties

282

530

– 9

– 27

776

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties op materiële en immateriële vaste activa

– 235

– 199

– 7

– 441

Bedrijfsresultaat

47

331

– 16

– 27

335

Balans per bedrijfssegment

Per 31 december 2013

Segment

Eneco

Segment

Stedin

Segment

Joulz

Eliminaties

en niet gealloceerd

Totaal

Activa

Activa

4.409

4.867

355

– 477

9.154

Geassocieerde deelnemingen

49

49

Totaal activa

4.458

4.867

355

– 477

9.203

Passiva

Eigen vermogen en langlopende verplichtingen

3.189

4.484

47

– 348

7.372

Kortlopende verplichtingen

1.269

383

308

– 129

1.831

Totaal passiva

4.458

4.867

355

– 477

9.203

Per 31 december 2012

Segment

Eneco

Segment

Stedin

Segment

Joulz

Eliminaties

en niet gealloceerd

Totaal

Activa

Activa

4.233

4.653

373

– 494

8.765

Geassocieerde deelnemingen

39

39

Totaal activa

4.272

4.653

373

– 494

8.804

Passiva

Eigen vermogen en langlopende verplichtingen

2.989

4.363

40

– 358

7.034

Kortlopende verplichtingen

1.283

290

333

– 136

1.770

Totaal passiva

4.272

4.653

373

– 494

8.804

Overige gegevens per bedrijfssegment

2013

Segment

Eneco

Segment

Stedin

Segment

Joulz

Totaal

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa

408

438

8

854

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties op materiële en immateriële vaste activa

250

216

16

482

2012

Segment

Eneco

Segment

Stedin

Segment

Joulz

Totaal

Investeringen in materiële en immateriële vaste activa

329

374

9

712

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties op materiële en immateriële vaste activa

235

199

7

441

Opbrengsten per land

2013

2012

Nederland

4.959

5.076

België

279

169

Overig

13

11

Totaal

5.251

5.256