Bezoldiging bestuurders en commissarissen

Het bezoldigingsbeleid voor de Raad van Bestuur is op voorstel van de Raad van Commissarissen goedgekeurd door de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 20 mei 2005. De beloning van de Raad van Bestuur wordt vastgesteld door de Raad van Commissarissen op advies van de remuneratiecommissie. Het remuneratierapport over 2013 wordt beschikbaar gesteld op de website van Eneco Holding N.V.

De bezoldiging van de bestuurders bestaat uit een vaste vergoeding en een variabele vergoeding. De variabele vergoeding bedraagt maximaal 20% van de totale vergoeding. De variabele vergoeding was ook in 2013 afhankelijk van prestatiecriteria waarbij sprake is van maatschappelijk relevante resultaten. De drie hoofdcriteria voor de variabele beloning waren de financiële prestaties (waaronder EBIT, Credit Rating ratio's en kostenreductie), veiligheid (LTIR) en de implementatie van de duurzame strategie (waaronder alignment van klanten en medewerkers uitgedrukt in klanttevredenheid en medewerkerstevredenheid evenals duurzaam inkopen en investeringen).

De pensioentoezeggingen voor de leden van de Raad van Bestuur zijn ondergebracht bij de reguliere pensioenregeling van Eneco Holding N.V.

De huidige arbeidsovereenkomsten met de leden van de Raad van Bestuur zijn aangegaan voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van vier maanden voor de vennootschap. Zij zijn elk in de Raad van Bestuur benoemd voor een periode van vier jaar. Bij het gedwongen verlaten van de vennootschap hebben de heren Rameau, Dubbeld en Van der Linden recht op een uitkering van 12 maanden salaris, voor de heer De Haas betreft dit 24 maanden salaris.

In 2012 is de ‘Wet uitwerking fiscale maatregelen Begrotingsakkoord 2013’ in werking getreden. De “eenmalige” crisisheffing is verlengd waardoor werkgevers ook in 2014 een crisisheffing moeten betalen van 16% over het loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (inclusief bonus) dat zij in 2013 hebben betaald, voor zover dat loon hoger was dan € 150.000. Eneco volgt de zienswijze van de Raad voor de Jaarverslaggeving dat de eenmalige crisisheffing niet tot de bezoldiging van bestuurders behoort omdat in de crisisheffing geen beloningselement is begrepen. Het bedrag van de crisisheffing voor de bestuurders dat in 2013 ten laste van het resultaat is gekomen bedraagt € 0,18 miljoen.

Specificatie van het totaal van de vergoedingen:

Bezoldiging bestuurders

 

x € 1.000

Brutosalaris

Variabele beloning

Pensioenpremie

Totaal 2013

mr. J.F. de Haas

476

106

90

672

ir. C.J. Rameau

359

80

67

506

drs. G.A.J. Dubbeld

331

67

57

455

drs. M.W.M. van der Linden

257

49

306

Totaal

1.423

253

263

1.939

x € 1.000

Brutosalaris

Variabele beloning

Pensioenpremie

Totaal 2012

mr. J.F. de Haas

472

114

80

666

ir. C.J. Rameau

355

86

60

501

drs. G.A.J. Dubbeld

297

58

43

398

drs. M.W.M. van der Linden

(vanaf 1 december 2012)

20

3

23

erven drs. ing. D.J. Kras

84

84

Totaal

1.144

342

186

1.672

Bezoldiging commissarissen

De bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Commissarissen bedraagt € 36.500,- per jaar. De overige commissarissen ontvangen elk een honorarium van € 28.700,- per jaar. Commissieleden ontvangen elk extra vergoedingen voor de onderstaande commissies:

Commissie

Auditcommissie

5.200

Remuneratiecommissie

3.150

Selectie- en benoemingscommissie

3.150

OR-commissie

1.600

De vaste onkostenvergoeding bedraagt € 1.150,- per jaar.