Uitgestelde belastingen

De specificatie van de uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen is als volgt:

Vorderingen

Verplichtingen

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Materiële vaste activa1

398

373

Immateriële vaste activa1

24

13

Kasstroomafdekkingen

– 8

– 15

Compensabele verliezen1

5

6

– 15

– 40

Te verrekenen stallingsverliezen1

26

27

Voorzieningen

– 12

– 12

Totaal

5

6

413

346

  1. Gegevens 2012 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.

De uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen die betrekking hebben op kasstroomafdekkingen worden via het eigen vermogen verwerkt. De regeling ter voorkoming van dubbele belastingheffing leidt voor de stallingsverliezen van vaste inrichtingen in het buitenland tot de gepresenteerde uitgestelde belastingverplichting.

De veranderingen in de uitgestelde belastingen gedurende 2013 zijn als volgt:

Netto-positie per 1 januari 2013

Verwerkt in winst- en verlies-rekening1

Verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten

Overige mutaties

Netto-positie per 31 december 2013

Vorde-ringen

Verplich-tingen

Materiële vaste activa

– 373

– 26

1

– 398

1

– 399

Immateriële vaste activa

– 13

– 11

– 24

6

– 30

Kasstroomafdekkingen

15

– 7

8

8

Compensabele verliezen

46

– 26

20

20

Te verrekenen stallingsverliezen

– 27

1

– 26

– 26

Voorzieningen

12

12

12

Uitgestelde belastingverplichtingen (vorderingen) voor saldering

– 340

– 62

– 7

1

– 408

47

– 455

Saldering

– 42

42

Totaal

5

– 413

  1. Dit bedrag is opgenomen in de ‘Mutatie uitgestelde belastingen’ als onderdeel van ‘Belastingen over het resultaat.’ Zie hiervoor toelichting 10 (Belastingen)

De veranderingen in de uitgestelde belastingen gedurende 2012 zijn als volgt:

Netto-positie per 1 januari 2012

Verwerkt in winst- en verlies-rekening1

Verwerkt in niet-gerealiseerde resultaten

Overige mutaties

Netto-positie per 31 december 2012

Vorde-ringen

Verplich-tingen

Materiële vaste activa

– 338

– 35

– 373

1

– 374

Immateriële vaste activa

– 12

– 1

– 13

5

– 18

Kasstroomafdekkingen

2

15

– 2

15

15

Compensabele verliezen

67

– 21

46

46

Te verrekenen stallingsverliezen

– 31

4

– 27

– 27

Voorzieningen

7

5

12

12

Vorderingen

1

– 1

Uitgestelde belastingverplichtingen (-vorderingen) voor saldering

– 304

– 49

15

– 2

– 340

79

– 419

Saldering

– 73

73

Totaal

6

– 346

  1. Dit bedrag is opgenomen in de ‘Mutatie uitgestelde belastingen’ als onderdeel van ‘Belastingen over het resultaat.’ Zie hiervoor toelichting 10 (Belastingen)

De specificatie van de vervaltermijnen van verrekenbare tijdelijke verschillen per 31 december 2013 is als volgt:

Vervaltermijnen van verrekenbare verschillen na 31 december 2013

Materiële vaste activa

1 - 50 jr

Immateriële vaste activa

1 - 25 jr

Kasstroomafdekkingen

1 - 30 jr

Compensabele verliezen

1 - 10 jr

Voorzieningen

1 - 10 jr

Voor compensabele (voorvoegings)verliezen ten bedrage van € 5,6 mln. (2012: € 7,0 mln.) is geen uitgestelde belastingvordering opgenomen, omdat niet zeker is of voldoende toekomstige fiscale winsten beschikbaar zullen zijn voor de deelnemingen die geen onderdeel vormen van de fiscale eenheid. Volgens de fiscale regelgeving is verrekening van deze verliezen alleen mogelijk met winsten die worden gerealiseerd in de jaren 2014 tot en met 2019.