Overige voorzieningen

Amoverings- voorziening

Verlieslatende contracten

Reorganisatie

Overige

Totaal

Per 1 januari 2012

34

18

7

12

71

Dotaties

5

34

21

4

64

Acquisitie

4

4

Onttrekkingen

– 1

– 11

– 6

– 5

– 23

Vrijval

– 10

– 1

– 3

– 14

Herclassificatie

2

– 1

– 1

Per 31 december 2012

44

30

21

7

102

Dotaties

12

10

19

16

57

Onttrekkingen

– 1

– 14

– 17

– 2

– 34

Vrijval

– 2

– 2

Per 31 december 2013

55

26

23

19

123

Classificatie

Kortlopend

16

17

1

34

Langlopend

55

10

6

18

89

Per 31 december 2013

55

26

23

19

123

De voorzieningen zijn in 2013 opgerent met 4,5% (2012: 5,0%).

Amoveringsvoorziening

De amoveringsvoorziening heeft een langlopend karakter. De kasstromen zullen over het algemeen na tien jaar en binnen twintig jaar plaatsvinden. De bedragen vormen de beste schatting en worden jaarlijks beoordeeld voor de verwachte toekomstige kostenontwikkelingen voor het verwijderen van activa.

Voorziening verlieslatende contracten

De uitgaven voor verlieslatende contracten zullen binnen drie jaar plaatsvinden. De voorziening geeft een goede weerspiegeling van de kasstromen door de relatief kort resterende looptijd van de contracten.

Reorganisatievoorziening

In 2013 is een bedrag van € 19 mln. gedoteerd aan reorganisatievoorzieningen die voornamelijk betrekking hebben op de uitbesteding van ICT-diensten alsmede een aanvullende dotatie voor reeds eerder gestarte reorganisaties bij Joulz.

Overige voorzieningen

De uitgaven van de overige voorzieningen zullen naar verwachting over een langere periode plaatsvinden. De uitgaven voor deze voorzieningen zijn moeilijk in te schatten. De huidige bedragen vormen de beste inschatting op balansdatum.