Niet uit de balans blijkende verplichtingen

Inkoop- en verkoopverplichtingen energie

Eneco heeft inkoopverplichtingen voor energie ter grootte van € 7,6 mld. (2012: € 9,7 mld.). Deze inkoopcontracten hebben betrekking op 2014 en latere jaren. De inkoopverplichtingen omvatten energiecontracten voor eigen gebruik (own use) met verschillende energieproducenten. Daartegenover staan verkoopverplichtingen die betrekking hebben op 2014 en latere jaren ter grootte van € 2,9 mld. (2012: € 3,2 mld.).

Voor de inkoop van warmte zijn verplichtingen ter grootte van € 0,9 mld. (2012: € 1,0 mld.) aangegaan tot en met 2038.

Lease-and-leaseback transacties

In de jaren 1997 tot en met 2000 zijn lease-and-leaseback transacties aangegaan voor een groot deel van de gas-, elektriciteits- en warmtenetten.

Deze activa zijn voor een langdurige periode verhuurd aan derden, die dezelfde activa vervolgens hebben onderverhuurd aan Eneco. Aan het einde van de termijnen van de onderverhuur, gelegen in 2022, heeft Eneco het recht om de bij derden berustende rechten van onderverhuur te kopen.

De specificatie van de afgesloten transacties is als volgt:

x USD 1 mln.

Aantal transacties

Transactiewaarde

Kosten vroegtijdige beëindiging

Waarde beleggingen

Elektriciteitsnetten

4

502

228

148

Totaal 31 december 2013

4

502

228

148

Totaal 31 december 2012

12

2.620

1.050

942

De transactiewaarde betreft de taxatiewaarde op het moment van afsluiten van de lease-and-leaseback transacties bepaald voor Amerikaanse fiscale doeleinden, op basis van Amerikaanse fiscale waarderingsgrondslagen. In 2013 zijn 8 transacties (2012: 3) vroegtijdig beëindigd, als gevolg hiervan bestaan er ultimo 2013 geen transacties meer op gas- en warmtenetten.

De baten uit lease-and-leaseback transacties zijn verantwoord in het jaar van afsluiten van de respectievelijke transacties, onder aftrek van de destijds verwachte kosten gedurende de resterende looptijd. Deze verwachte kosten zijn in de balans opgenomen onder de overige langlopende schulden. De afgesloten lease-and-leaseback transacties kunnen de verkoopbaarheid van de activa beperken. Onder voorwaarden kunnen de activa of delen daarvan worden verkocht. Indien niet aan de voorwaarden zou worden voldaan kunnen ontbindende voorwaarden in werking treden.

In verband met deze lease-and-leaseback transacties bestaan contractuele voorwaardelijke en onvoorwaardelijke verplichtingen en rechten. De financiële verplichtingen en rechten zijn per saldo aan elkaar gelijk en zijn overgedragen aan derden, waardoor deze niet in de balans worden opgenomen.

Voor de verplichtingen zoals hiervoor bedoeld, heeft de vennootschap zekerheden verstrekt in de vorm van kwalitatieve verplichtingen op onderdelen van de elektriciteitsnetten. Tevens heeft de vennootschap in verband met het risico van gedwongen voortijdige beëindiging van de lease-and-leaseback transacties aanvullende zekerheden verstrekt in de vorm van bankgaranties (Letters of Credit) ter waarde van USD 186 mln. (2012: USD 393 mln.), die zijn gedekt met ondergeschikte zekerheidsrechten op het netwerk.

Bij het aangaan van de lease-and-leaseback transacties is een deel van de ontvangen gelden belegd in obligaties met hoge kredietwaardigheid. Deze gelden kunnen te zijner tijd worden aangewend om de rechten van onderverhuur te kopen. Op balansdatum bedraagt de marktwaarde van deze beleggingen USD 148 mln. (2012: USD 942 mln.).

Het verschil tussen de kosten van vroegtijdige beëindiging en de waarde van de beleggingen zal zich naar verwachting, op basis van de huidige marktprijzen, in de komende jaren als volgt ontwikkelen:

x USD 1 mln.

2014

2015

2016

2021

Kosten vroegtijdige beëindiging

232

235

236

237

Waarde beleggingen

155

163

171

219

Verschil

77

72

65

18

Het deel van de kosten van vroegtijdige beëindiging dat contractueel met bankgaranties moet worden afgedekt is afhankelijk van de corporate credit rating van Eneco. Per balansdatum is deze credit rating volgens Standard & Poor’s ‘A-’.

Investeringsverplichtingen

Ultimo 2013 is Eneco investeringsverplichtingen aangegaan voor een totaalbedrag van € 596 mln. (2012: € 272 mln.).

Overige verplichtingen en verstrekte garanties

Ultimo 2013 bedragen de bestaande overige betalingsverplichtingen € 732 mln. (2012: € 580 mln.), die vanaf 2014 voldaan moeten worden.

Eneco heeft aan derden garanties verstrekt ter grootte van circa € 34 mln. (2012: € 31 mln.).

Eneco heeft een fiscale eenheid gevormd voor de vennootschapsbelasting en een fiscale eenheid voor de omzetbelasting. Eneco Holding N.V. en de dochters die deel uitmaken van een fiscale eenheid zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld. Stedin Netbeheer B.V. en haar dochters vormen een aparte fiscale eenheid voor de omzetbelasting.