Materiële vaste activa

Grond en bedrijfs- gebouwen

Machines en installaties

Netwerken gereguleerd

Overige bedrijfs- middelen

Activa in aanbouw

Totaal

Aanschafwaarde

Per 1 januari 2012

69

2.153

6.820

127

179

9.348

Investeringen

8

41

357

15

289

710

Acquisities

9

32

6

47

Desinvesteringen

– 2

– 8

– 9

– 4

– 7

– 30

Herclassificatie van / naar activa aangehouden voor verkoop

43

– 2

1

– 2

40

Herclassificatie overig

5

76

45

– 126

Per 31 december 2012

132

2.292

7.168

184

339

10.115

Investeringen

37

422

6

381

846

Acquisities

2

2

Desinvesteringen

– 5

– 15

– 14

– 1

– 11

– 46

Herclassificatie naar activa aangehouden voor verkoop

– 40

– 2

– 137

– 179

Herclassificatie overig

– 2

264

8

4

– 273

1

Per 31 december 2013

85

2.576

7.447

193

438

10.739

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Per 1 januari 2012

23

606

2.306

86

1

3.022

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

– 6

184

207

14

399

Acquisities

1

1

Desinvesteringen

– 1

– 4

– 4

– 3

– 1

– 13

Herclassificatie van / naar activa aangehouden voor verkoop

29

– 2

1

28

Herclassificatie overig

5

3

8

Per 31 december 2012

50

785

2.509

101

3.445

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

12

188

213

14

2

429

Desinvesteringen

– 5

– 14

– 8

– 27

Herclassificatie naar activa aangehouden voor verkoop

– 33

– 53

– 86

Herclassificatie overig

– 1

3

– 3

1

Per 31 december 2013

24

958

2.664

112

3

3.761

Netto boekwaarde

Per 31 december 2012

82

1.507

4.659

83

339

6.670

Per 31 december 2013

61

1.618

4.783

81

435

6.978

Netwerken gereguleerd

In de categorie ‘netwerken gereguleerd’ zijn ook niet-gereguleerde activa opgenomen die noodzakelijk zijn om kasstromen te genereren in het gereguleerde domein en daarmee distributie- en transportactiviteiten voor gas en elektriciteit uit te voeren. De gereguleerde netwerkactiviteiten zijn onderhevig aan regulering door de Energiekamer, een onderdeel van de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Reële waarde netwerken gereguleerd

De gegevens voor de waarderingsberekeningen voor de gereguleerde netwerken (ca. 95% van de totale reële waarde) vallen onder ‘niveau 1’ binnen de reële waarde hiërarchie. In deze waarderingsmodellen wordt gebruik gemaakt van observeerbare marktprijzen, namelijk door de overheid vastgestelde GAW-tarieven, en er is een (principale) markt voor het kopen en verkopen van dit soort activa tegen GAW-tarieven.

Per 31 december 2013 bedraagt de boekwaarde tegen historische kostprijs van de netwerken gereguleerd € 3.629 mln. (2012: € 3.449 mln.).

Geactiveerde rente

In het boekjaar is € 15 mln. (2012: € 8 mln.) toerekenbare rente geactiveerd in de materiële vaste activa. De gehanteerde verslaggevingstandaarden vereisen dat deze rente wordt geactiveerd. In 2013 bedraagt het activeringspercentage voor interest 4,7% (2012 : 4,6%)

Activa in aanbouw

De activa in aanbouw betreft voornamelijk in aanbouw zijnde windparken, de gasopslag Gasspeicher en het project 'Leiding over Noord'.

Lease-and-leaseback transacties

In de jaren 1997 tot en met 2000 zijn lease-and-leaseback transacties aangegaan voor een groot deel van de gas-, elektriciteits- en warmtenetten. Het juridische en economische eigendom van deze netten ligt bij Eneco. Voor een nadere toelichting op deze leasetransacties wordt verwezen naar toelichting 30.

Bijzondere waardevermindering

In 2013 is de Kasstroom Genererende Eenheid (KGE) Elektriciteit, waarvan alle elektriciteit-gerelateerde activa onderdeel uitmaakten, verbijzonderd naar de landen Nederland en België (gecombineerd), Verenigd Koninkrijk en Frankrijk. De reden voor deze verandering is dat deze nieuwe structuur beter aansluit bij de aansturing door het management en de onafhankelijkheid van cashflows. Ultimo 2013 heeft het management een impairmentanalyse uitgevoerd op de materiële en immateriële vaste activa van de KGE 'Elektriciteit Nederland en België' waarin alle elektriciteit-gerelateerde activiteiten in deze landen zijn ondergebracht. De belangrijkste aanleiding voor deze impairmentanalyse was de verslechterende verhouding tussen toekomstige gas- en elektriciteitsprijzen in combinatie met de lage CO2-prijs die zich in 2013 heeft voortgezet. Daarbij is vastgesteld dat de bedrijfswaarde van deze activa lager is dan de boekwaarde. Deze bedrijfswaarde is gebaseerd op de verwachte toekomstige kasstromen zoals opgenomen in de meerjarenplanning van Eneco. De disconteringsvoet voor belastingen die aansluit op de risico’s van de activiteiten bedraagt 9% (2012: 9%) en er is geen rekening gehouden met langetermijngroei. Op grond van deze analyse heeft het management voor de KGE Elektriciteit Nederland en België een bijzondere waardevermindering pro rata toegerekend aan de materiële en immateriële vaste activa (respectievelijk € 60 mln. en € 8 mln.). Deze bedragen zijn in de winst- en verliesrekening opgenomen in de posten Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties van materiële en immateriële vaste activa.

De berekening van de bedrijfswaarde van de elektriciteit-gerelateerde activa is gevoelig voor de volgende veronderstellingen: de disconteringsvoet, het gehanteerde groeicijfer voor het extrapoleren van kasstromen voorbij de meerjarenplanning van 5 jaar en de gemiddelde levensduur van de activa. Daarbij is de disconteringsvoet de meest gevoelige factor: bij een aanpassing met 0,5%-punt wijzigt de bijzondere waardevermindering met circa € 38 miljoen.