Immateriële vaste activa

Goodwill

Klanten- bestanden

Licenties en software

Concessies, vergunningen en rechten

Ontwikkelings- kosten

Totaal

Aanschafwaarde

Per 1 januari 2012

167

182

72

245

4

670

Investeringen

1

1

2

Desinvesteringen

– 3

– 1

– 4

Herclassificatie overig

1

10

– 1

10

Per 31 december 2012

168

182

80

244

4

678

Investeringen

7

1

8

Acquisities

2

1

3

6

Desinvesteringen

– 3

– 3

Per 31 december 2013

170

180

90

245

4

689

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

Per 1 januari 2012

58

52

106

4

220

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

14

8

20

42

Desinvesteringen

– 2

– 2

Herclassificatie overig

3

– 1

2

Per 31 december 2012

72

61

125

4

262

Jaarafschrijvingen en bijzondere waardemutaties

10

20

7

16

53

Desinvesteringen

– 3

– 3

Per 31 december 2013

10

89

68

141

4

312

Netto boekwaarde

Per 31 december 2012

168

110

19

119

416

Per 31 december 2013

160

91

22

104

377

Goodwill is in beginsel toegerekend aan één of meer kasstroomgenererende eenheden (KGE's) die zelfstandig of geaggregeerd een bedrijfssegment vormen. In 2013 is de structuur van de kasstroomgenererende eenheden die onder het segment Eneco vallen, aangepast. Daardoor is een aparte KGE voor Ecofys vastgesteld. Uit een impairment-analyse is gebleken dat de bedrijfswaarde van de daaraan gerelateerde activa lager is dan de boekwaarde. De bedrijfswaarde van de KGE Ecofys is gebaseerd op de verwachte toekomstige kasstromen voor 5 jaren zoals opgenomen in de meerjarenplanning van Eneco en daarna een zogenaamde terminal value. Hierbij is geen rekening gehouden met langetermijngroei. De disconteringsvoet voor belastingen sluit aan op de risico’s van de activiteiten en bedraagt 9% (2012: 9%). Op grond van deze analyse is een bijzondere waardevermindering van € 10 mln. inzake goodwill opgenomen in de winst- en verliesrekening in de post Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties van immateriële vaste activa.

De resterende goodwill per 31 december 2013 bedraagt € 160 mln. en is volledig toe te rekenen aan de groep van KGE’s die - naast Ecofys - het bedrijfssegment Eneco vormen. Voor deze goodwill heeft eveneens een impairment-analyse plaatsgevonden waaruit is gebleken dat de bedrijfswaarde voor deze groep van KGE’s hoger is dan de boekwaarde. Voor het bepalen van deze bedrijfswaarde zijn dezelfde uitgangspunten gehanteerd als voor de impairment-analyse voor Ecofys zoals hiervoor is vermeld.

Voor een toelichting op de uitgevoerde impairment-analyse en bijzondere waardevermindering van de elektriciteit-gerelateerde immateriële vaste activa van de KGE Elektriciteit Nederland en België wordt verwezen naar toelichting 13 (Materiële vaste activa).

De post klantenbestanden betreft voornamelijk het klantenbestand van Oxxio dat in 2011 is overgenomen en van REMU N.V., overgenomen in 2003. In 2013 is een schattingswijziging toegepast waarbij is uitgegaan van een kortere economische levensduur van een deel van het klantenbestand (effect is € 8 mln. op jaarbasis).

De post concessies, vergunningen en rechten bestaat uit een bedrag van € 150 mln. dat in 2005 is betaald voor de overname van een overeenkomst betreffende de levering van maximaal 820 MW elektriciteit door Rijnmond Energy C.V. In 2008 is voor € 45 mln. aan vergunningen toegevoegd uit hoofde van de acquisitie van Eneco Wind Belgium S.A. (voorheen: Air Energy S.A.) die zijn verleend voor bestaande en nog te realiseren windparken in België.