Handelsdebiteuren

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Energiedebiteuren

866

852

Overige handelsdebiteuren

103

75

Af: waardeverminderingen

– 115

– 102

Totaal

854

825

De specificatie van de uitstaande vorderingen naar ouderdom is als volgt:

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Voor vervaldatum

691

662

Na vervaldatum

- tot 3 maanden

118

109

- 3 tot 6 maanden

35

30

- 6 tot 12 maanden

43

36

- meer dan 12 maanden

82

90

Nominale waarde

969

927

Af: waardeverminderingen

– 115

– 102

Totaal

854

825

De specificatie van de afgewaardeerde debiteurenvorderingen naar ouderdom is als volgt:

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Voor vervaldatum

12

6

Na vervaldatum

- tot 3 maanden

11

9

- 3 tot 6 maanden

13

9

- 6 tot 12 maanden

21

19

- meer dan 12 maanden

58

59

Totaal

115

102

Het verloop van de waardeverminderingen van de debiteuren is als volgt:

2013

2012

Per 1 januari

102

103

Toevoegingen via het resultaat

45

32

Onttrekkingen

– 32

– 31

Overige mutaties

– 2

Per 31 december

115

102

De handelsdebiteuren betreffen posten met een looptijd korter dan een jaar. Gezien het kortlopende karakter van de post handelsdebiteuren is de boekwaarde gelijk aan de reële waarde.