Groepsvermogen

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Aandelenkapitaal

497

497

Agioreserve

381

381

Herwaarderingsreserve

861

903

Reserve translatieverschillen

4

4

Reserve kasstroomafdekkingen

– 32

– 52

Ingehouden resultaten

2.636

2.478

Onverdeeld resultaat boekjaar

241

233

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Eneco Holding N.V.

4.588

4.444

Minderheidsbelangen

5

3

Groepsvermogen Eneco

4.593

4.447

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van Eneco Holding N.V. bedraagt € 2 mld., verdeeld in 20 miljoen aandelen met een nominale waarde van elk € 100,-. Per 31 december 2013 zijn 4.970.978 aandelen geplaatst en volgestort. In 2013 is hierin geen wijziging opgetreden. Eneco Holding N.V. heeft alleen gewone aandelen uitstaan.

Agioreserve

Eneco Holding N.V. is ontstaan in 2000. De toenmalige aandeelhouders van N.V. Eneco hebben een kapitaalbelang in de vennootschap verkregen door hun kapitaalbelang in N.V. Eneco in te brengen in Eneco Holding N.V. Voor zover de waarde van dat kapitaalbelang de nominale waarde van de aandelen van Eneco Holding N.V. oversteeg is dit meerdere opgenomen als agioreserve. Deze reserve is te beschouwen als gestort kapitaal.

Herwaarderingsreserve

De herwaarderingsreserve heeft betrekking op de waardering van netwerken en netwerkgerelateerde activa op basis van de reële waarde. Het verschil tussen de afschrijvingen in het boekjaar 2013 op basis van de geherwaardeerde boekwaarde en de afschrijvingen op basis van de oorspronkelijke historische kostprijs is, gecorrigeerd voor uitgestelde belastingen, overgeboekt van de herwaarderingsreserve naar de reserve ingehouden winsten. De herwaarderingsreserve staat niet ter vrije beschikking van de aandeelhouders.

Reserve translatieverschillen

De activa en passiva van de buitenlandse groepsmaatschappijen in vreemde valuta alsmede de op de financiering van deze dochterondernemingen betrekking hebbende langlopende leningen in vreemde valuta worden, rekening houdend met be­lastingen, per balansdatum omgerekend tegen de eindkoers in euro’s. De hieruit voortvloeiende koersverschillen worden in de translatiereserve binnen het eigen vermogen verwerkt. De resultaten van de buitenlandse groepsmaatschappijen worden tegen gemiddelde koersen omgerekend in euro’s. Het verschil tussen de nettowinst op basis van de gemiddelde koer­sen en de nettowinst op basis van de koersen per balansdatum wordt verwerkt in de translatiereserve binnen het eigen vermogen. Bij afstoting of vermindering van een investering in een buitenlandse activiteit worden de cumulatieve koersverschillen die verband houden met die activiteit opgenomen als resultaat in de winst- en verliesrekening. De translatiereserve staat niet ter vrije beschikking van de aandeelhouders.

Reserve kasstroomafdekkingen

In de reserve kasstroomafdekkingen worden veranderingen verwerkt van de reële waarde van het effectieve deel van afgeleide financiële instrumenten die zijn aangewezen voor kasstroomafdekking waarvan de afdekkingstransactie nog niet is afgewikkeld. Eneco voldoet hierbij aan de voorwaarden van cashflow hedge accounting. Deze afdekkingsinstrumenten bestaan vooral uit forward- en swapcontracten die met andere marktpartijen zijn afgesloten om de marktprijsrisico’s af te dekken van de inkoop en verkoop van energiecommoditycontracten. Daarnaast is onder deze reserve het effectieve deel van de afdekking met rente- en valutaswapcontracten opgenomen. De reserve kasstroomafdekkingen staat niet ter vrije beschikking van de aandeelhouders.

Onderstaand is het verloopoverzicht van de reserve kasstroomafdekkingen opgenomen:

Energie- commodities

Renteswap-contracten

Valutaswap-contracten

Totaal

Per 1 januari 2012

35

– 5

– 42

– 12

Nieuw gedefinieerde kasstroomafdekkingen in boekjaar

13

13

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen

– 11

– 2

– 53

– 66

Uitgestelde belastingverplichtingen

– 1

1

13

13

Ineffectief deel van kasstroomafdekkingen

– 2

– 2

Beëindigde kasstroomafdekkingen

2

2

Per 31 december 2012

36

– 6

– 82

– 52

Nieuw gedefinieerde kasstroomafdekkingen in boekjaar

– 4

– 4

Mutatie reële waarde kasstroomafdekkingen

27

4

15

46

Uitgestelde belastingverplichtingen

– 2

– 1

– 4

– 7

Ineffectief deel van kasstroomafdekkingen

– 15

– 15

Beëindigde kasstroomafdekkingen

1

– 1

Reclassificaties

– 2

– 1

3

Per 31 december 2013

41

– 5

– 68

– 32

Uitkeerbare resultaten

In 2013 is voor € 23,44 dividend per aandeel uitgekeerd (2012: € 20,52). Per 31 december 2013 bedraagt het niet-uitkeerbare vermogen € 983 mln. (2012: € 1.031 mln.).

Minderheidsbelangen

Dit betreft het aandeel van derden in het eigen vermogen van dochterondernemingen waarvan Eneco Holding N.V. niet alle aandelen bezit.