Geassocieerde deelnemingen

De waarde van de geassocieerde deelnemingen heeft zich in 2013 als volgt ontwikkeld:

2013

2012

Boekwaarde per 1 januari

39

32

Acquisitie

1

Herclassificatie van activa aangehouden voor verkoop

42

Aandeel in het resultaat na belastingen

10

26

Ontvangen dividend

– 19

Desinvestering

– 42

Herclassificatie overig

– 1

Boekwaarde per 31 december

49

39

De samenvatting van de financiële gegevens van de geassocieerde deelnemingen (100%-basis) is als volgt:

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Activa

134

133

Verplichtingen

112

104

2013

2012

Omzet

400

354

Resultaat na belastingen

29

34