Afgeleide financiële instrumenten

De specificatie van de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten is als volgt:

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Activa

Passiva

Activa

Passiva

Renteswapcontracten

7

13

Valutaswapcontracten

107

1

71

Energiecommoditycontracten

232

162

174

131

CO2-emissierechtencontracten

13

5

28

13

Totaal

245

281

203

228

Classificatie

Vlottend / kortlopend

147

124

118

109

Vast / langlopend

98

157

85

119

Totaal

245

281

203

228

De specificatie van de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten waarvan de waardemutaties zijn verwerkt in het resultaat is als volgt:

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Activa

Passiva

Activa

Passiva

Valutaswapcontracten

1

Energiecommoditycontracten

161

149

119

106

CO2-emissierechtencontracten

13

5

28

13

Totaal

174

154

148

119

Classificatie

Vlottend / kortlopend

126

115

106

91

Vast / langlopend

48

39

42

28

Totaal

174

154

148

119

De specificatie van de reële waarde van afgeleide financiële instrumenten waarvan de waardemutaties zijn verwerkt in het eigen vermogen via de reserve kasstroomafdekkingen is als volgt:

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Activa

Passiva

Activa

Passiva

Renteswapcontracten

7

13

Valutaswapcontracten

107

71

Energiecommoditycontracten

71

13

55

25

Totaal

71

127

55

109

Classificatie

Vlottend / kortlopend

21

9

12

18

Vast / langlopend

50

118

43

91

Totaal

71

127

55

109

Deze instrumenten worden gebruikt in kasstroomhedge afdekkingstransacties om rente-, valuta- en energieprijsrisico’s af te dekken.

Voor de waarderingsmethodiek van financiële instrumenten wordt de volgende hiërarchie gehanteerd:

Niveau 1

Onder niveau 1 worden financiële instrumenten verantwoord waarvan de reële waarde is gebaseerd op niet aangepaste marktprijzen van gelijke instrumenten in actieve markten.

Niveau 2

Onder niveau 2 worden financiële instrumenten verantwoord met een reële waarde gebaseerd op marktprijzen of prijsopgaven aangevuld met andere beschikbare informatie. Bij de waarderingsmethodiek wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van observeerbare marktprijzen. De waardering van niveau 2 energiecommoditycontracten is gebaseerd op marktprijzen of prijsopgaven voor liquide perioden voor onderliggende waarden als elektriciteit, gas (title transfer facility), olie gerelateerde prijzen en emissierechten. Andere contracten worden gewaardeerd middels afstemming met de tegenpartij, in deze afstemmingen worden observeerbare forwardcurves van rente en valuta gehanteerd.

Niveau 3

Onder niveau 3 worden financiële instrumenten verantwoord die zijn gewaardeerd op basis van berekeningen waarin een of meer significante inputfactoren niet zijn gebaseerd op objectieve marktdata.

De hiërarchie van de per 31 december 2013 op reële waarde gewaardeerde afgeleide financiële instrumenten is als volgt:

31 December 2013

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Totaal

Activa

Energiecommoditycontracten

41

204

245

Rente- en valutaswapcontracten

41

204

245

Passiva

Energiecommoditycontracten

4

163

167

Rente- en valutaswapcontracten

114

114

4

277

281

31 December 2012

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Totaal

Activa

Energiecommoditycontracten

43

159

202

Rente- en valutaswapcontracten

1

1

44

159

203

Passiva

Energiecommoditycontracten

2

142

144

Rente- en valutaswapcontracten

84

84

2

226

228

In toelichting 24 is het verloopoverzicht van de reserve kasstroomafdekking opgenomen.

De kasstroomafdekkingsinstrumenten betreffen afgeleide financiële instrumenten die netto tussen partijen worden afgerekend. De specificatie van de perioden waarin de kasstromen van de kasstroomafdekkingen naar verwachting zullen worden gerealiseerd is als volgt:

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Verwachte kasstroom

Binnen 1 jaar

32

– 37

Van 1 tot 5 jaar

260

178

Na 5 jaar

– 27

– 32

Totaal

265

109

Het totaal van de kasstroomafdekkingen dat in de toekomst in het resultaat wordt verwerkt is onder aftrek van belastingen opgenomen in de reserve kasstroomafdekkingen. De specificatie van de perioden waarin de resultaten van de kasstroomafdekkingen naar verwachting zullen worden gerealiseerd is als volgt:

Per 31 december 2013

Per 31 december 20121

Verwachte verwerking in het resultaat na belastingen

Binnen 1 jaar

– 5

– 3

Van 1 tot 5 jaar

– 5

– 9

Na 5 jaar

– 22

– 40

Totaal

– 32

– 52

  1. Gegevens 2012 voor vergelijkingsdoeleinden aangepast.