Activa / passiva aangehouden voor verkoop

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Gebouwen

6

Af te stoten activa

85

7

Totaal activa

91

7

Af te stoten passiva

1

3

Totaal passiva

1

3

Totaal aangehouden voor verkoop

90

4

In 2013 zijn verschillende activa / passiva en activiteiten die in 2012 als een beëindigde bedrijfsactiviteit waren geclassificeerd afgewikkeld. In de stand per 31 december 2013 zijn m.n. hoogspanningsnetten in Zuid-Holland begrepen, het voornemen bestaat deze conform wettelijke verplichting in 2014 over te dragen aan TenneT. De lease-en-leasebacktransacties die op deze netten betrekking hebben, zijn in 2013 afgewikkeld.

Daarnaast is in dit bedrag de reële waarde minus verkoopkosten begrepen van een pand binnen Joulz dat naar verwachting in 2014 verkocht zal worden. Voor dit gebouw is een bedrag van € 8 mln. als bijzondere waardevermindering verantwoord in de winst- en verliesrekening onder Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties Materiële vaste activa. Deze niet-terugkerende reële waarde berekening kan geclassificeerd worden als een 'niveau 2' berekening binnen de reële waarde hiërarchie. Voor de zgn. 'marktbenadering' is gebruik gemaakt van geschatte markttarieven voor vergelijkbare kantoren/bedrijfsruimte.