Controleverklaring en Assurance-rapport van de onafhankelijke accountant

Aan: De aandeelhouders van Eneco Holding N.V. en alle overige belanghebbenden

Verklaring betreffende de jaarrekening en assurance-rapport betreffende de in het jaarverslag 2013 opgenomen Key Performance Indicatoren.

Opdracht

Wij hebben de in dit jaarverslag 2013 opgenomen jaarrekening 2013 van Eneco Holding N.V. te Rotterdam gecontroleerd. De jaarrekening omvat de geconsolideerde en de vennootschappelijke jaarrekening. De geconsolideerde jaarrekening bestaat uit de geconsolideerde winst-en‑verliesrekening, de geconsolideerde balans per 31 december 2013, het geconsolideerd overzicht gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten, het geconsolideerd kasstroomoverzicht en het geconsolideerd mutatieoverzicht groepsvermogen over 2013 en de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de belangrijke grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen. De vennootschappelijke jaarrekening bestaat uit de vennootschappelijke winst-en-verliesrekening over 2013 en de vennootschappelijke balans per 31 december 2013 met de toelichting, waarin opgenomen een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en overige toelichtingen.

Tevens hebben wij de in het jaarverslag 2013 opgenomen Key Performance Indicatoren op pagina 4,5 en 6 met nummers 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 en 18 (‘de kpi’s’) gecontroleerd en hebben wij de juiste toepassing van de G4-richtlijnen van het Global Reporting Initiative (GRI) op het jaarverslag 2013 gecontroleerd met als doel een assurance-rapport met een redelijke mate van zekerheid te verstrekken.

Onze opdracht beperkt zich tot het jaar 2013. Ten aanzien van de bij de kpi’s opgenomen informatie over voorgaande jaren geven wij een beperkte mate van zekerheid. Wij geven geen zekerheid bij de toekomstgerichte informatie zoals targets, ambities, strategie, plannen, verwachtingen en ramingen opgenomen in het jaarverslag 2013.

Verantwoordelijkheden van het bestuur

Het bestuur van de vennootschap is verantwoordelijk voor het opmaken van de jaarrekening die het vermogen en het resultaat getrouw dient weer te geven in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 van het in Nederland geldende Burgerlijk Wetboek (BW), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag 2013 in overeenstemming met de GRI G4-rapportagerichtlijnen, ‘in accordance niveau Core’. Het is van belang om de informatie in het jaarverslag 2013 te beschouwen in de context van de gekozen verslaggevingscriteria en de reikwijdte zoals uiteengezet op 158 en 159.

Het bestuur is ten slotte verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing als zij noodzakelijk acht om het opmaken van het jaarverslag 2013 en de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fraude of fouten.

Onze verantwoordelijkheid

Onze verantwoordelijkheid is het geven van een oordeel op basis van onze controle over de in het jaarverslag 2013 opgenomen jaarrekening, de kpi’s en over de juiste toepassing van de gekozen rapportage richtlijnen. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met het Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden en de assurance-standaard 3410N, assurance-opdrachten inzake maatschappelijke verslagen. Dit vereist dat wij voldoen aan de voor ons geldende ethische voorschriften en dat wij onze controle zodanig plannen en uitvoeren dat een redelijke mate van zekerheid wordt verkregen dat het jaarverslag 2013 en de jaarrekening geen afwijking van materieel belang bevat.

Een controle omvat het uitvoeren van werkzaamheden ter verkrijging van controle-informatie over de bedragen, toelichtingen en overige informatie in het jaarverslag en in de jaarrekening. De geselecteerde werkzaamheden zijn afhankelijk van de door de accountant toegepaste oordeelsvorming, met inbegrip van het inschatten van de risico’s dat het jaarverslag inclusief de jaarrekening een afwijking van materieel belang bevat als gevolg van fraude of fouten. Bij het maken van deze risico-inschattingen neemt de accountant de interne beheersing in aanmerking die relevant is voor het opmaken van de jaarrekening en voor het getrouwe beeld daarvan en voor het opmaken van het jaarverslag, gericht op het opzetten van controlewerkzaamheden die passend zijn in de omstandigheden. Deze risico-inschattingen hebben echter niet tot doel een oordeel tot uitdrukking te brengen over de effectiviteit van de interne beheersing van de vennootschap. Een controle omvat tevens het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële en maatschappelijke verslaggeving en van de redelijkheid van de door het bestuur van de vennootschap gemaakte schattingen, alsmede een evaluatie van het algehele beeld van het jaarverslag en de jaarrekening.

Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is om een onderbouwing voor ons oordeel te bieden.

Ons oordeel

Oordeel betreffende de geconsolideerde jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de geconsolideerde jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van Eneco Holding N.V. per 31 december 2013 en van het resultaat en de kasstromen over 2013 in overeenstemming met International Financial Reporting Standards zoals aanvaard binnen de Europese Unie en met Titel 9 Boek 2 BW.

Oordeel betreffende de vennootschappelijke jaarrekening

Naar ons oordeel geeft de vennootschappelijke jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Eneco Holding N.V. per 31 december 2013 en van het resultaat over 2013 in overeenstemming met Titel 9 Boek 2 BW.

Oordeel betreffende het Jaarverslag 2013

Wij zijn van oordeel dat de kpi’s in alle van materieel belang zijnde aspecten een juiste weergave zijn van het beleid van Eneco Holding N.V. ten aanzien van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tevens zijn wij van oordeel dat het jaarverslag 2013 is opgesteld in overeenstemming met de rapportagerichtlijnen van het Global Reporting Initiative G4 ‘in accordance niveau Core’.

Vergelijkende cijfers
Voor 2012 en 2011 hebben wij een beperkte en geen redelijke mate van zekerheid verstrekt ten aanzien van de in die jaren geselecteerde kpi’s.

Verklaring betreffende overige bij of krachtens de wet gestelde eisen

Ingevolge artikel 2:393 lid 5 onder e en f BW vermelden wij dat ons geen tekortkomingen zijn gebleken naar aanleiding van het onderzoek of het jaarverslag 2013, voor zover wij dat kunnen beoordelen, overeenkomstig Titel 9 Boek 2 BW is opgesteld, en of de in artikel 2:392 lid 1 onder b tot en met h BW vereiste gegevens zijn toegevoegd. Tevens vermelden wij dat het jaarverslag 2013, voor zover wij dat kunnen beoordelen, verenigbaar is met de jaarrekening zoals vereist in artikel 2:391 lid 4 BW.

Rotterdam, 28 februari 2014

Deloitte Accountants B.V.

Was getekend,

drs. K.G. Auw Yang RA