Geconsolideerde balans

x € 1 mln.

Toelichting

Per 31 december 2013

Per 31 december 2012

Vaste activa

Materiële vaste activa

13

6.978

6.670

Immateriële vaste activa

14

377

416

Geassocieerde deelnemingen

16

49

39

Uitgestelde belastingvorderingen

17

5

6

Financiële vaste activa

- Afgeleide financiële instrumenten

18

98

85

- Overige financiële vaste activa

19

76

64

Totaal vaste activa

7.583

7.280

Vlottende activa

Activa aangehouden voor verkoop

20

91

7

Immateriële activa

11

30

Voorraden

65

52

Handelsdebiteuren

21

854

825

Actuele belastingvorderingen

2

2

Overige vorderingen

22

212

270

Afgeleide financiële instrumenten

18

147

118

Liquide middelen

23

238

220

Totaal vlottende activa

1.620

1.524

Totaal activa

9.203

8.804

Groepsvermogen

Eigen vermogen toe te rekenen aan aandeelhouders Eneco Holding N.V.

24

4.588

4.444

Minderheidsbelangen

24

5

3

Totaal groepsvermogen

4.593

4.447

Langlopende verplichtingen

Personeelsvoorzieningen

25

29

28

Overige voorzieningen

26

89

73

Uitgestelde belastingverplichtingen

17

413

346

Afgeleide financiële instrumenten

18

157

119

Rentedragende schulden

27

1.736

1.726

Overige schulden

28

355

295

Totaal langlopende verplichtingen

2.779

2.587

Kortlopende verplichtingen

Passiva aangehouden voor verkoop

20

1

3

Personeelsvoorzieningen

25

2

3

Overige voorzieningen

26

34

29

Afgeleide financiële instrumenten

18

124

109

Rentedragende schulden

27

175

74

Handelscrediteuren en overige schulden

28

1.495

1.552

Totaal kortlopende verplichtingen

1.831

1.770

Totaal passiva

9.203

8.804