Geconsolideerd kasstroomoverzicht

x € 1 mln.

2013

2012

Resultaat na belastingen

242

234

Aanpassingen voor:

∙ Financiële baten en -lasten in het resultaat

94

88

∙ Belastingen ten laste van het resultaat

68

50

∙ Resultaat geassocieerde deelnemingen

– 13

– 63

∙ Resultaat uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

4

26

∙ Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële en immateriële vaste activa

482

441

∙ Resultaat bij verkoop materiële en immateriële vaste activa

– 24

8

∙ Waardevermindering activa aangehouden voor verkoop

1

∙ Mutatie werkkapitaal

– 45

– 71

∙ Mutatie voorzieningen, belastinglatenties, afgeleide financiële instrumenten en overige

59

76

Kasstroom uit bedrijfsoperaties

867

790

Ontvangen dividend van geassocieerde deelnemingen

19

Betaalde rente

– 85

– 91

Ontvangen rente

9

4

Overige ontvangen financiële baten

2

Betaalde / ontvangen vennootschapsbelasting

– 1

5

Kasstroom uit operationele activiteiten

792

727

Nieuw verstrekte leningen

– 32

– 5

Aflossing verstrekte leningen

40

3

Acquisitie dochterondernemingen

– 23

– 23

Desinvestering dochterondernemingen

1

Acquisitie geassocieerde deelnemingen

– 1

Desinvestering geassocieerde deelnemingen

3

79

Acquisitie overige kapitaalbelangen

– 4

Investeringen materiële vaste activa

– 841

– 710

Desinvesteringen materiële vaste activa

42

10

Investeringen immateriële vaste activa

– 3

– 2

Desinvesteringen immateriële vaste activa

1

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

– 813

– 652

Dividendbetalingen

– 117

– 102

Aflossing langlopende rentedragende schulden

– 85

– 50

Aflossing kortlopende rentedragende schulden

– 1.986

– 718

Nieuw verkregen langlopende rentedragende schulden

271

11

Nieuw verkregen kortlopende rentedragende schulden

1.956

725

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

39

– 134

Mutatie liquide middelen

18

– 59

Saldo liquide middelen per 1 januari

220

279

Saldo liquide middelen per 31 december

238

220