Geconsolideerde winst- en verliesrekening

x € 1 mln.

Toelichting

2013

2012

Opbrengst energielevering, -transport en energie gerelateerde activiteiten

3

5.026

5.082

Inkoop energie, transport en energie gerelateerde activiteiten

3.277

3.462

Brutomarge

1.749

1.620

Overige opbrengsten

4

225

174

Brutomarge en overige opbrengsten

1.974

1.794

Personeelsbeloningen

5

389

374

Uitbesteed werk en andere externe kosten

639

588

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties materiële vaste activa

13

429

399

Afschrijvingen en bijzondere waardemutaties immateriële vaste activa

14

53

42

Overige bedrijfskosten

69

56

Bedrijfskosten

1.579

1.459

Bedrijfsresultaat

395

335

Aandeel in resultaat geassocieerde deelnemingen

7

13

63

Financiële baten

8

10

13

Financiële lasten

9

– 104

– 101

Resultaat voor belastingen

314

310

Belastingen

10

– 68

– 50

Resultaat na belastingen uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

246

260

Resultaat na belastingen uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

11

– 4

– 26

Resultaat na belastingen

242

234

Waarvan:

Resultaat toe te rekenen aan minderheidsaandeelhouders

1

1

Resultaat toe te rekenen aan aandeelhouders
Eneco Holding N.V.

241

233