Verdere ontwikkeling jaarverslag

Sinds 2010 rapporteren wij in ons jaarverslag over onze financiële én strategische prestaties. Wij maken hierin een ontwikkeling door. Een daarvan is dat wij Deloitte dit jaar opdracht hebben gegeven het assurance-niveau te verhogen van beperkte naar redelijke mate van zekerheid en daarbij de nieuwste richtlijnen van GRI (4.0) te hanteren. De assuranceverklaring is vanaf dit jaar geïntegreerd (financieel en niet-financieel).

Onderwerpskeuzes in het jaarverslag

Wij hebben ervoor gekozen om de nieuwste GRI-richtlijnen (4.0) te adopteren voor 2013. Een belangrijk argument hiervoor is dat materialiteit en relevantie hier krachtiger gepositioneerd zijn dan in de vorige generatie richtlijnen waarin het destijds gehanteerde systeem met applicatieniveaus de indruk gaf dat meer rapporteren ook altijd beter is. Om onze uitdagende strategische ambities te kunnen realiseren zijn focus en transparantie essentieel. G4 past daar goed bij. Een belangrijk onderdeel van de nieuwe G4 richtlijnen is de nadruk op materialiteit en relevantie van de gekozen onderwerpen in het jaarverslag. Zowel voor Eneco als haar stakeholders. Naast de nadruk op tranparantie en keten is er ook veel meer nadruk op de supply chain. Dit past goed in de One Planet Thinking-gedachte die we in dit verslag ook presenteren.

Zoals onder meer blijkt uit het hoofdstuk “Betrokkenheid” in dit verslag, besteden wij veel aandacht aan het voeren van een continue dialoog met onze stakeholders. We houden daarmee voeling met wat er leeft bij onze klanten en andere stakeholders en proberen met de signalen die wij ontvangen onze product- en dienstverlening verder te verbeteren. Dit is een essentieel en continu proces omdat (ook) wij ons bestaansrecht ontlenen aan het voorzien in de behoeften van onze stakeholders. Vanuit dit perspectief en aan de hand van de structuur van ons strategisch raamwerk selecteren wij de onderwerpen voor ons jaarverslag. De G4-richtlijnen schrijven onder meer voor dat de verwachtingen van stakeholders ten aanzien van de onderwerpskeuze in het jaarverslag expliciet geinventariseerd dient te worden. Wij beschikken niet over een specifieke analyse onder al onze stakeholders, maar onderkennen wel het belang van een dergelijke exercitie. Op dit moment denken wij nog na over de wijze waarop hier het beste invulling aan kan worden gegeven. In 2013 zijn we tot het inzicht gekomen dat we niet geloven in een jaarlijkse “stakeholdersdag” omdat het voor ons iedere dag stakeholdersdag is. Ook zijn wij niet overtuigd van een centrale aansturing van de gesprekken en de opvolging daarvan want juist aan een natuurlijke verloop van de dialoog hechten wij veel waarde. We zijn ons echter bewust van nut en noodzaak om in 2014 stappen te zetten in het – op enige manier –in kaart brengen van de belangen en verwachting van onze stakeholders.

De materialiteitsanalyse die wij voor dit jaarverslag hebben uitgevoerd is dus een interne analyse. De resultaten daarvan hebben wij samengevat in de, GRI tabel. Door het gebruik van de nieuwe G4-richtlijn is de selectie van GRI-indicatoren dit jaar iets aangepast. Dat komt omdat nu een uitgebreidere set indicatoren beschikbaar is die past bij onze materiële thema's. Verder hebben wij de sectorindicatoren opgenomen voor zover we deze kunnen toelichten. We werken in 2014 aan een verdere invulling van het sectorsupplement.

Zie verder ons Verslaggevingsbeleid.

Scope

De prestaties van Eneco zijn integraal onderdeel van de strategie van de groep en worden in dit verslag op hoofdlijnen behandeld. Voor de scope van de financiële prestaties verwijzen we naar de toelichting op de geconsolideerde jaarrekening. Voor de niet-financiële prestaties rapporteert Eneco Groep over de entiteiten waarover zij beslissende zeggenschap heeft. Ecofys, dat een onafhankelijke positie binnen Eneco heeft, valt buiten de scope. Er is wel een pagina opgenomen waarin de belangrijkste kwalitatieve resultaten van Ecofys worden toegelicht. De Eneco-entiteiten verschillen van elkaar. De prestaties van die entiteiten kunnen daarom niet altijd uniform gemeten worden. Dat betekent dat sommige kpi's een beperkte scope hebben en speciaal zijn ontwikkeld voor een bepaalde Eneco-entiteit. Met het Wereld Natuur Fonds is afgesproken dat de scope van alle WNF-kpi's het energiebedrijf van Eneco is. Zie verder bij overzicht Scope.

De definities en verslaggevingsgrondslagen zijn ongewijzigd ten opzichte van vorig jaar, tenzij anders toegelicht. Kwantitatieve informatie vergelijken we waar mogelijk met vergelijkende cijfers van voorgaande jaren. De verslaggevingsgrondslagen voor de belangrijkste kritische prestatie-indicatoren (kpi's) hebben we beschreven bij de tabel strategische kpi's.

Tot onze interne bedrijfsvoering rekenen wij de bedrijfsmiddelen van de onderdelen van Eneco Groep waarover wij beslissende zeggenschap hebben. Buiten de scope zijn de productie-eenheden voor elektriciteit, warmte en koude. Ook de in 2011 overgenomen energieleverancier Oxxio is niet opgenomen. Om de onafhankelijke positie van Ecofys te benadrukken zijn de emissies van de interne bedrijfsvoering van Ecofys niet meegerekend.

Controle en assurance

Wij hebben er dit jaar voor gekozen om de betrouwbaarheid van onze strategische kpi's op hetzelfde niveau te brengen als onze financiële cijfers. Dat betekent ook dat wij onze accountant opdracht hebben gegeven om het assurance-niveau op de strategische kpi's te verhogen van "beperkte mate van zekerheid" naar "redelijke mate van zekerheid". Het was voor ons een logische keuze omdat de dagelijkse sturing op zowel financiële als niet-financiële parameters steeds meer en beter geintegreerd is. Bovendien definiëren wij ons strategisch succes en onze ambities ook in die context. En dus zien wij een hoge betrouwbaarheid van ook niet-financiële prestaties inmiddels als een randvoorwaarde. Wij hebben geen opdracht verstrekt aan Deloitte Accountants B.V. om de kpi ‘Credit Rating’ te onderzoeken aangezien Eneco de uitkomst van deze kpi niet vaststelt. Tevens is geen assurance opdracht verstrekt aan Deloitte Accountants B.V. ten aanzien van de overige in het geïntegreerde jaarverslag opgenomen informatie en eventuele ter vergelijking opgenomen informatie over eerdere jaren. De volledige tekst van de Controleverklaring en het Assurance-rapport vindt u onder Overige gegevens.

Feedback welkom

Eneco publiceert het jaarverslag alleen online. U kunt het verslag in zijn geheel of in delen ook als pdf downloaden. U kunt online op iedere pagina van dit verslag feedback geven. Verder kunt u zich aanmelden als u nieuwsberichten over Eneco wilt ontvangen of de nieuwsbrief Prospect wilt aanvragen. Stedin en Joulz publiceren elk een eigen jaarbericht dat online beschikbaar komt op hun eigen websites. www.stedin.net en www.joulz.nl

Raad van Bestuur Eneco Holding N.V.

Jeroen de Haas, voorzitter
Kees-Jan Rameau
Guido Dubbeld
Marc van der Linden

Rotterdam, 28 februari 2014