Gezonde resultaten met duurzame strategie

Hierbij biedt de Raad van Commissarissen het Jaarverslag en de Jaarrekening 2013 aan van Eneco Holding N.V., zoals opgesteld door de Raad van Bestuur.

Eneco boekte in 2013, net als in de afgelopen jaren, gezonde resultaten met haar duurzame strategie. Een knappe prestatie gezien de huidige marktomstandigheden. Prestaties waar de Raad van Commissarissen (RVC) trots op is. Maar weinig (energie)bedrijven staan zo consequent voor duurzaam, en geen ander groot energiebedrijf investeert meer in het verduurzamen van de energiehuishouding in Nederland en België dan Eneco.

Markt in ontwikkeling

Eneco zet sinds 2007 volledig in op een duurzame strategie. De crisis op de financiële markten, de economische marktontwikkelingen en toenemende prijsconcurrentie door een groeiend aantal collectieven en veilingen hebben de dynamiek in de markt waarin Eneco actief is flink veranderd. Tegelijkertijd wordt het belang van duurzaam steeds breder gezien, getuige de ondertekening door 40 organisaties van het SER-Energieakkoord in september 2013. Hiermee committeren de partijen zich aan harde afspraken om het aandeel duurzame energie in Nederland de komende tien jaar te verviervoudigen.

Uitdagingen waar Eneco voor staat zijn het realiseren van binding met haar klanten, medewerkers, aandeelhouders en andere belanghebbenden, en het voorkomen van een splitsing van de netwerk- en leveringsactiviteiten van Eneco. Met deze marktdynamiek weet Eneco goed om te gaan door haar duurzame strategie voortdurend te actualiseren.

Vernieuwingen RVC

De beweging naar een open, commercieel speelveld waarin de binding met de klant cruciaal is vraagt om vernieuwing én continuïteit in de samenstelling van de RVC. Bij de samenstelling zal steeds rekening worden gehouden met een evenwichtige verdeling van de zetels. Met de benoeming van Marike van Lier Lels in september 2013 is een verdere versterking van knowhow op het gebied van marketing, communicatie en klantenbinding gerealiseerd. In maart 2014 treden drie commissarissen af: John Lintjer, Kees van Dongen en Joop Drechsel. De selectie van een nieuwe commissaris met financiële kennis en ervaring is vroegtijdig gestart. Deze commissaris zal naar alle waarschijnlijkheid in de aandeelhoudersvergadering van 28 maart 2014 worden voorgedragen.  Twee zittende commissarissen – Klaas de Vries en Henk Dijkgraaf – zullen in het kader van continuïteit langer aanblijven en worden voorgedragen voor herbenoeming.

Een thematische benadering van de RVC-vergaderingen in 2013 draagt bij aan een hernieuwde focus in het functioneren van de RVC. De RVC-vergaderingen starten met actualiteiten en de veiligheid, waaronder ook ICT-beveiliging. Ongevallen met verzuim en veiligheidscasussen worden direct besproken. Hierna neemt de RVC ruim tijd voor het hoofdthema, waarna andere besluiten aan bod komen. Overige vaste onderwerpen in de RVC-vergadering zijn de strategie en de daarmee samenhangende risico’s die Eneco identificeert, en de adviezen die de Centrale Ondernemingsraad uitgebracht heeft. In 2013 combineerde de RVC twee vergaderingen met een werkbezoek; in juli aan de afdeling Eneco Energy Trade en in oktober aan Eneco België, waar de RVC onder andere meeluisterde met callcentermedewerkers tijdens klantgesprekken. 

Op de agenda in 2013

Hoofdthema’s op de agenda van de RVC-vergaderingen in 2013 waren onder meer de realisatie van de duurzame strategie, de verbinding met alle bij Eneco betrokkenen en de organisatieverandering ‘Klant centraal’. Ook de uitspraak van het Hof van Justitie in Luxemburg op 22 oktober 2013 inzake het Groepsverbod en het vervolg hierop, was in 2013 een hoofdthema. Andere thema’s die de RVC besprak waren de retailstrategie van Eneco, het groeiplan, schaliegas en gevolgen voor gasmarkten, internal alignment en compliance & integriteit.

De RVC gaf in 2013 goedkeuring aan een aantal grote investeringen waaronder windproject Moy in Schotland (60 MW) en het windpark in Delfzijl Noord (60 MW). De 19 windturbines in Delfzijl Noord worden in 2014 geplaatst en zullen voor ruim 55.000 huishoudens elektriciteit opwekken. Project Moy zal volgens de projectplanning operationeel zijn per januari 2016. De RVC besprak de status van grote projecten zoals Windpark Luchterduinen, Leiding over Noord en biomassacentrale Bio Golden Raand. Ook volgde de RVC het proces naar de totstandkoming van het SER-Energieakkoord en de stappen naar het definitieve Methodebesluit (nieuwe tariefregulering 2014 tot en met 2016) van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). De RVC besprak de strategische, operationele en financiële voortgang van Eneco. Zowel de RVC als de Auditcommissie volgen de ontwikkelingen in de financiële markten nauwgezet. In dit kader werd het Treasury Statuut geactualiseerd en het Treasury Plan 2013 goedgekeurd. De Auditcommissie besprak de jaarrekening 2012, het accountantsverslag 2012, het auditplan 2013 en de managementletter 2013. De jaarrekening 2012 en het accountantsverslag 2012 zijn in aanwezigheid van Deloitte Accountants door de RVC besproken.

Auditcommissie

In het verslagjaar heeft de Auditcommissie zich in aanvulling op de gebruikelijke onderwerpen van financiële verslaggeving gebogen over het financieel-strategisch kader voor de lange termijn en het kortetermijn-performanceverbeteringsprogramma. Additionele financiering en de kwaliteit van de kasstroomplanning waren onderwerp van bespreking in de vergaderingen van de Auditcommissie.
In 2013 werd verdere voortgang gemaakt met de afkoop van Cross Border Leases - transacties die in de periode 1997 - 2000 zijn aangegaan voor een groot deel van de gas-, elektriciteits- en warmtenetten. ICT-kwesties zoals innovatie en beveiliging zijn vaste onderwerpen op de agenda. Naast focus op preventief risicomanagement werd aandacht gegeven aan maatregelen om de bedrijfscontinuiteit blijvend te waarborgen.

Overleg en aanwezigheid

In 2013 vonden negen reguliere vergaderingen van de RVC plaats, waarvan één telefonische. De meerderheid van de commissarissen woonde de AvA’s in maart en september 2013 bij. Bij toerbeurt namen twee commissarissen deel aan de overlegvergaderingen van de Centrale Ondernemingsraad.
De Auditcommissie vergaderde zeven maal, met participatie van Deloitte Accountants. Tijdens een deel van de meeste vergaderingen was ook de interne auditor aanwezig. Eén van de vergaderingen werd schriftelijk afgehandeld. De voorzitter van de Auditcommissie had regelmatig overleg met de CFO en de externe accountant.
De selectie- en benoemingscommissie kwam tweemaal bijeen in 2013 en de remuneratiecommissie één keer. Daarnaast vond tweewekelijks overleg plaats tussen de voorzitter van de RVC en de voorzitter van de RVB en was er geregeld sprake van telefonisch overleg tussen RVC-leden en RVB-leden.
Ook met de aandeelhouderscommissie en de aandeelhouders Rotterdam, Den Haag en Dordrecht overleggen de RVC- en RVB-leden regelmatig. Het open karakter van de dialoog met de aandeelhouders over de ontwikkelingen rondom Eneco draagt bij aan de goede verstandhouding.


vergaderdatum

Edo van den Assem

Mirjam Sijmons

Klaas de Vries

John Lintjer

Henk Dijkgraaf

Kees van Dongen

Joop Drechsel

Marike van Lier Lels

vrijdag 25 januari 2013

x

x

x

x

x

x

x

°

vrijdag 1 maart 2013

x

x

x

x

x

x

°

woensdag 27 maart 2013

x

x

x

x

x

x

°

vrijdag 31 mei 2013

x

x

x

x

x

x

°

vrijdag 5 juli 2013

x

x

x

x

x

x

x

°

vrijdag 2 augustus 2013 (telefonische vergadering)

x

x

x

x

x

x

°

vrijdag 11 oktober 2013

x

x

x

x

x

x

x

vrijdag 15 november 2013

x

x

x

x

x

x

x

x

vrijdag 13 december 2013

x

x

x

x

x

x

x

x aanwezig

° nog niet benoemd

Remuneratie

Het remuneratierapport over 2013 is beschikbaar op de corporate website van Eneco. Op pagina 103 van dit jaarverslag wordt de beloning van bestuurders en commissarissen nader beschreven.

Overig

In noot 31 van de jaarrekening wordt melding gemaakt van een transactie met een lid van de Raad van Commissarissen.

Advies

Eneco heeft 2013 afgesloten met een tevredenstellend resultaat. De RVC dankt het management, de medewerkers en alle externe partners van Eneco voor hun grote toewijding en inzet. Een bijzonder woord van dank spreekt de RVC uit naar Wim Weijers, tot medio 2013 secretaris van de RVC, voor zijn betekenisvolle bijdrage aan Eneco en haar rechtsvoorgangers gedurende ruim 34 jaar.

De Raad van Commissarissen ziet de toekomst van de onderneming met vertrouwen tegemoet.
Wij adviseren de aandeelhouders de Jaarrekening 2013 vast te stellen.

Namens de Raad van Commissarissen Eneco Holding NV

Ir. E.H.M. van den Assem

Rotterdam, 28 februari 2014