Onze ambitie en wat we waarmaken

De ambitie van Eneco, van de 7.000 vrouwen en mannen van onze onderneming, is vervat in onze missie 'Duurzame energie voor iedereen'. Onze drijfveren en onze inspiratie komen in deze missie samen, in de overtuiging dat ons succes in het waarmaken van deze missie ook ons succes als onderneming is. Met al onze inzet, vakmanschap en motivatie werken wij hieraan. Met onze strategische key performance indicators (kpi's) laten we zien dat we het waarmaken.

In onderstaand overzicht zijn de strategiegerelateerde kpi's gekoppeld aan de strategiethema's van Eneco. Per kpi is de realisatie weergegeven en de verandering ten opzichte van 2012. De resultaten lichten wij nader toe in de hoofdstukken van het betreffende strategische segment. In onderstaande tabel hebben we ook onze doelen voor 2014 opgenomen. De verkregen assurance heeft alleen betrekking op de gerealiseerde cijfers. De nieuwe KPI's waar wij pas vanaf 2014 op sturen vallen daar dus buiten. Wij werken nog volop aan de verdere uitwerking en implementatie van onze strategie. Een belangrijk onderdeel daarvan is het concretiseren van langetermijndoelen. Deze moeten aansluiten bij de snelle ontwikkelingen in de energiemarkt die samenhangen met de transitie naar duurzame decentrale energieopwekking. Op dit gebied hebben wij in 2013 een belangrijke stap gezet met de introductie van onze One Planet Thinking-methode. In onderstaand overzicht zijn zowel de bestaande als de nieuw gedefinieerde kpi's opgenomen.

Klant eerst

Focus op en aandacht voor de behoefte van onze klanten (korte en lange termijn), waardoor we duurzame waarde creëren voor alle stakeholders

Realisatie
2011

Realisatie
2012

Ons doel
2013

Realisatie
20131

Ons doel
2014

1

Aantal maanden tevreden Stedin-klanten2 [#]

nvt

1

≥ 8

8

≥ 8

2

Eneco retailklanten [ * miljoen]

2,2

2,2

≥ 2,2

2,2

≥ 2,2

3

Net Promotor Score Eneco [%]3

-22

-18

≥ -17

-20

≥-15

Besparen

In 2013 hebben we voor dit thema drie nieuwe doelen gedefinieerd die voortkomen uit onze One Planet Thinking-methode. Deze doelen zijn gebaseerd op het Green House Gas-protocol, een internationaal geaccepteerde methodiek voor de berekening van broeikasgasemissies in de keten. Als onderdeel van onze One Planet Thinking-methode worden in 2014 nog inzichten ontwikkeld ten behoeve van de hieronder genoemde eerste kpi. Daarom kan voor deze kpi in 2014 nog geen doel worden vastgesteld.

Energieverbruik verminderen door inzicht en besparingsmogelijkheden te bieden.

Ons doel
2014

4

Reductie t.o.v. 2012 van het effect van het gas- en warmteverbruik van klanten op klimaatverandering

-

5

Reductie t.o.v. 2012 van het effect van het elektriciteitsverbruik van klanten op klimaatverandering

5%

6

Reductie t.o.v. 2012 van het effect van het elektriciteitsverbruik van Eneco groep op klimaatverandering

30%

Samen opwekken

De kpi 'CO2 per geproduceerde kWh' heeft vooral betrekking op de levering van (relatief) schone elektriciteit. Vanaf 2014 is deze doelstelling onderdeel van de hiervoor bij het thema Besparen genoemde nieuwe kpi 'reductie ten opzichte van 2012 van het effect van het elektriciteitsverbruik van klanten op klimaatverandering'. Daarom komt de bestaande kpi 'geproduceerde CO2-uitstoot per kWh' te vervallen. Een nieuwe kpi voor het samen met klanten opwekken van energie waar wij vanaf 2014 op zullen sturen is de toename van onze duurzame capaciteit, omdat dit de kern van onze strategie raakt en goed meetbaar is. In het verleden werd hier niet actief op gestuurd en dus is er geen assurance beschikbaar op de historische cijfers. Daarom zijn ze in onderstaand overzicht niet opgenomen.

Samen met klanten, toegankelijk, lokaal en rendabel energie opwekken

Realisatie
2011

Realisatie
2012

Ons doel
2013

Realisatie
20131

Ons doel
2014

7

Duurzame elektriciteitsproductie t.o.v. de totale leveringsportfolio [%]4

9,9

12,6

≥ 20

20,2

20

8

CO2 per geproduceerde kWh [gram]4

154

227

≤ 300

113

-

9

Toename duurzame capaciteit [MW]

-

-

-

-

221

Afnemen

De bij het thema Besparen nieuw gedefinieerde kpi's vervangen vanaf 2014 de onderstaande op de levering van donkergroene energie betrekking hebbende kpi's.

Zorgen voor betaalbare, betrouwbare en schone energie, gecombineerd met excellente klantenservice

Realisatie
2011

Realisatie
2012

Ons doel
2013

Realisatie
20131

Ons doel
2014

10

Gemiddelde onderbrekingsduur energietoevoer [minuten]

13,8

19,5

≤ 14,5

12,2

≤ 14,5

11

Donkergroen gas in de retail leveringsportefeuille [%]4

0,4

1,0

≥ 0,5

1,4

-

12

Donkergroene elektriciteit in de retail leveringsportefeuille [%]4

14,3

16,1

≥ 20,0

20,0

-

Vakmanschap

Door onze unieke bundeling van expertise en 100 jaar ervaring wordt de kwaliteit in alle aspecten van de bedrijfsvoering verder verbeterd

Realisatie
2011

Realisatie
2012

Ons doel
2013

Realisatie
20131

Ons doel
2014

13

LTIR Groep

1,8

1,4

≤ 1,6

1,1

1,3

Leiderschap

De kpi 'CO2-besparing per medewerker' zal vanaf 2014 worden vervangen door de bij het strategiethema Besparen nieuw gedefinieerde kpi 'Reductie ten opzichte van 2012 van het effect van het elektriciteitsverbruik van Eneco Groep op klimaatverandering'. Verder zal vanaf 2014 de kpi 'medewerkersmotivatie' worden vervangen door de kpi 'internal alignment'. Hierdoor kan binnen de groep de bekendheid met en het draagvlak voor onze strategie beter gemeten worden, waardoor hierop ook effectievere sturing kan plaatsvinden.

Eneco toont leiderschap door haar koersvaste, rendabele strategie die alleen in samenwerking met de samenleving gerealiseerd kan worden

Realisatie
2011

Realisatie
2012

Ons doel
2013

Realisatie
20131

Ons doel
2014

14

CO2 besparing per medewerker t.o.v. 2007 [%]4

30

37

≥ 44

39

-

15

Medewerkersmotivatie5

7,1

7,5

7,4

7,5

-

16

Internal alignment

nvt

nvt

nvt

nvt

54,5

17

Credit Rating

A-

A-

≥ A-

A-

≥ A-

18

ROACE [%]6

5,0

4,1

4,8

4,7

5,0

  1. De scope van de kpi's is opgenomen bij Scope bij strategische kpi's .
  2. Een maand tevreden Stedin-klanten wordt behaald als in die periode tenminste 75% van de klanten een waardering van 7 of hoger gaven. Over de periode 2011 zijn geen vergelijkende cijfers beschikbaar.
  3. De methodiek voor de berekening van de Net Promotor Score Eneco is in 2013 veranderd. Ten opzichte van de eerdere methode vallen de scores 4 punten lager uit. Voor vergelijkingsdoeleinden zijn ook de doelen en (historische) cijfers hiervoor gecorrigeerd.
  4. Ten aanzien van deze strategische kpi's zijn voor 2013 prestatieafspraken met WNF gemaakt.
  5. De cijfers voor deze kpi zijn samengesteld uit afzonderlijke metingen bij Stedin, Joulz en Eneco (energiebedrijf en Holding). Bij het laatst genoemde bedrijfsonderdeel heeft in 2013 geen meting plaats gevonden. Daarom is voor dat onderdeel het cijfer van 2012 gebruikt.
  6. Realisatie 2013 exclusief afwaardering op elektriciteitsgerelateerde vaste activa: 5,5% (2012: 5,1%).
kpi

KPI 1: Klanttevredenheid Stedin

Klanttevredenheid Stedin

kpi
kpi

KPI 2: Aantal retailklanten Eneco

Aantal retailklanten Eneco

kpi
kpi

KPI3: Klantwaardering Eneco

Klantwaardering Eneco

kpi
kpi

KPI7: Duurzame elektriciteitsproductie t.o.v. de totale leveringsportfolio

Duurzame elektriciteitsproductie t.o.v. de totale leveringsportfolio

kpi
kpi

KPI 8: CO2 per geproduceerde kWh

CO2 per geproduceerde kWh

kpi
kpi

KPI 10: Gemiddelde onderbrekingsduur energie-toevoer [minuten]

Gemiddelde onderbrekingsduur energietoevoer [minuten]

kpi
kpi

KPI 11: Donkergroen gas in de retail leveringsportefeuille [%]

Donkergroen gas in de retail leveringsportefeuille [%]

kpi
kpi

KPI 12: Donkergroene elektriciteit in de retail leveringsportefeuille [%]

Donkergroene elektriciteit in de retail leveringsportefeuille [%]

kpi
kpi

KPI 8: CO2 besparing per medewerker t.o.v. 2007 [%]

CO2 besparing per medewerker t.o.v. 2007 [%]

kpi
kpi

KPI 15: Medewerkersmotivatie

Medewerkersmotivatie

kpi