Corporate governance

Eneco houdt zich aan de Corporate Governance Code. Omdat Eneco niet beursgenoteerd is, zijn niet alle bepalingen in de code van toepassing op Eneco. Voor bepalingen waarvan Eneco afwijkt - zie eneco.nl/corporate - hanteert Eneco de ‘best-practicebepalingen’.

Governance rollen

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur (RVB) is eindverantwoordelijk voor de prestaties van Eneco Groep en de bedrijven daarin (Personalia Raad van Bestuur). De RVB wordt benoemd door de Raad van Commissarissen (RVC) en legt verantwoording af aan de RVC en de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AvA).

De RVB van Eneco heeft vier leden. Zie Personalia Raad van Bestuur.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen (RVC) van Eneco Groep adviseert de Raad van Bestuur (RVB) en houdt toezicht op het beleid van de RVB en op de algemene gang van zaken in Eneco Groep en de bedrijven daarbinnen.

De RVC van Eneco kent op dit moment acht leden (Zie Personalia Raad van Commissarissen) en heeft drie commissies ingesteld:

  • Een remuneratiecommissie die adviseert over de beloning van de leden van de RVB. Kees van Dongen zit deze commissie voor. De overige leden zijn Edo van den Assem en Mirjam Sijmons.
  • Een selectie- en benoemingscommissie die adviseert over de selectie en benoeming van leden van de RVB. Klaas de Vries is de voorzitter van deze commissie. De andere leden zijn Edo van den Assem, Mirjam Sijmons en Kees van Dongen.
  • Een auditcommissie die toezicht houdt op de integriteit van de financiële verslaggeving, de interne controle en het risicomanagement. Ook overziet de Audit Commissie het auditproces zowel intern als extern. John Lintjer (voorzitter), Joop Drechsel en Henk Dijkgraaf zijn de leden van deze commissie.

Aandeelhouders

De aandelen van Eneco Groep zijn in handen van 55 gemeenten. Binnen zes maanden na het einde van een boekjaar, of vaker als de RVC of RVB dat nodig vinden, organiseert Eneco een AvA. Tijdens de jaarlijkse AvA wordt het jaarverslag besproken en de jaarrekening vastgesteld. Naast de vaststelling van de jaarrekening is de AvA ondermeer verantwoordelijk voor de benoeming en het ontslag van RVC-leden, het beloningsbeleid voor bestuurders en wijzigingen van statuten. Zie Aandeelhouders.

Gedragscode

Voor iedereen binnen Eneco gelden de gedrags- en integriteitsnormen die op Eneco’s corporate website zijn gepubliceerd. Binnen elk bedrijfsonderdeel is een vertrouwenspersoon benoemd, aan wie medewerkers integriteitsklachten kunnen melden. (Zie Integriteit en compliance).