Verslaggevingsbeleid

Hoe komt het jaarverslag tot stand?

Eneco heeft de afgelopen tien jaar een flinke kwaliteitsimpuls gegeven aan het jaarverslag. Vanuit de basis van het klassieke financiële verslag hebben we stap voor stap gewerkt aan een geïntegreerde rapportage, die voldoet aan alle wettelijke en accountantsrichtlijnen voor de financiële verslaglegging en internationaal geaccepteerde richtlijnen voor de duurzame en maatschappelijke prestaties. In het jaarverslag legt Eneco verantwoording af over haar financiële en niet-financiële prestaties. Met ons geïntegreerde jaarverslag sorteren wij voor op de toepassing van het Integrated Reporting Framework dat eind 2013 is gepubliceerd. Wij brengen het jaarverslag online uit en bieden de bezoeker dezelfde inhoud ook als pdf aan. Sinds 2010 laten wij het jaarverslag niet meer drukken. Online publicatie verbetert de toegankelijkheid en biedt mogelijkheden om onderwerpen meer in samenhang te brengen.

Ontwikkelingsmodel

In 2012 is een ontwikkelingsmodel gemaakt dat richting geeft aan het centrale thema per boekjaar voor de komende drie jaren. De kernboodschappen voor halfjaarverslag en jaarverslag zijn vastgesteld en afgestemd met de Raad van Bestuur. De ontwikkeling van de strategie is hierbij leidend.

  • Halfjaarverslag 2012 kernboodschap:  Introductie nieuwe strategie: Klant eerst
  • Jaarverslag 2012 kernboodschap: We zetten de klant centraal en gaan onze strategie meetbaar maken langs de volgende assen: Besparen, samen opwekken, afnemen
  • Halfjaarverslag 2013 kernboodschap: We laten zien op koers te liggen met het realiseren van onze missie: duurzame energie voor iedereen.
  • Jaarverslag 2013 kernboodschap: We betrekken onze klanten bij onze missie door onze strategische ambities te concretiseren.

Bepalen van de inhoud

De Raad van Bestuur stelt de strategie vast. De inhoud van het jaarverslag komt tot stand op basis van een contentmodel dat gebaseerd is op het strategisch framework. Uitgangspunt is dat rendement en risico in balans zijn en dat wij de belangen van betrokkenen bij ons bedrijf goed dienen.
Voor iedere strategische kpi die is gekoppeld aan onze strategische thema's is onder meer de verantwoordelijkheid, definitie, scope, berekening, benodigde bronnen en systemen, proces en kwaliteitsborging vastgelegd. Ook ten aanzien van rapportages zijn afspraken gemaakt. De ontwikkeling per kpi wordt periodiek gerapporteerd en besproken met de directies van de betrokken Eneco-entiteiten. Waar nodig sturen wij bij. We spreken met onze belangrijkste betrokkenen bij ons bedrijf over de relevantie van onze strategie en hoe wij in de keten samen met klanten, medewerkers, overheid, partners, leveranciers en ngo’s kunnen verduurzamen. In 2012 hebben we geïnventariseerd wie de belangrijkste betrokkenen bij ons bedrijf zijn. Op basis daarvan hebben we een indeling gemaakt die ons de mogelijkheid geeft om focus aan te brengen en de juiste werkwijze te kiezen. Klanten, medewerkers, aandeelhouders, overheid en ngo's zijn de groepen die de meeste invloed hebben op onze strategie en op wie onze strategie de meeste impact heeft. Leveranciers en onderaannemers volgen op de voet, omdat zij een belangrijke rol hebben in de primaire ketens waarin wij actief zijn en waarvoor wij onze verantwoordelijkheid willen nemen (projectontwikkeling, opwekken, distribueren, leveren, en secundaire processen die hieronder liggen).
De analyse van de relevantie van de onderwerpen waarover wij rapporteren hebben we in 2013 intern opgestart. We hebben aan de hand van de strategische thema's bepaald over welke onderwerpen wij moeten rapporteren. Daarbij hebben wij de impact bepaald voor ons bedrijf (bijvoorbeeld continuiteit van de onderneming, reputatie en license to operate) en voor onze directe belanghebbenden (bijvoorbeeld lagere energiekosten en beschikbaarheid van energie). Aan deze onderwerpen zijn G4 indicatoren gekoppeld. We gaan deze analyse in 2014 verder uitdiepen zowel intern als extern door dit onderwerp te agenderen in de reguliere dialogen en overleggen met betrokkenen. We zullen vervolgens vaststellen over welke thema's we blijven of gaan rapporteren.

Informatieverzameling en accountability

De RVB is eigenaar van het geïntegreerde jaarverslag. De totstandkoming ervan is gedelegeerd aan de procesmanager die een multidisciplinair team aanstuurt. Inhoudelijke verantwoordelijkheid is verdeeld tussen de financiële kolom en corporate communicatie en public affairs.

De financiële en niet-financiële kpi’s zijn integraal onderdeel van de planning- en controlcyclus. Hiervoor hebben we een managementsysteem ingericht waarin we de data onder de kpi’s gedurende het jaar verzamelen. In de reguliere business reviews bespreken we de resultaten. Risicomanagement is goed ontwikkeld bij Eneco en wordt uitgebreid besproken in het jaarverslag.

Aan de hand van een accountability index worden onderwerpeigenaren uit de business en de staven gekoppeld aan specifieke onderwerpen. Zij leveren informatie aan over de onderwerpen zoals in het contentmodel besproken is en accorderen de teksten na eindredactie. De Raad van Bestuur levert in twee rondes commentaar en keurt de eindversie goed voordat deze naar de Raad van Commissarissen gaat.

Assurance niet-financiële informatie

Eneco rapporteert al meerdere jaren over MVO met assurance. Over de boekjaren 2011 en 2012 hebben wij Deloitte Accountants B.V. gevraagd de meeste strategische kpi's en het GRI toepassingsniveau (GRI G3.1 - B) te beoordelen. Over 2013 rapporteert Eneco voor het eerst volgens de GRI G4 richtlijnen op Core niveau. Tevens hebben we dit jaar verzocht om een redelijke mate van zekerheid (reasonable assurance, voorheen limited assurance) te verkrijgen over de strategische kpi's (uitgezonderd de kpi credit rating) en de toepassing van de gekozen rapportagerichtlijnen.